The Gap between Primay and Secondary School Teacher Followership Styles at Adni Islamic School, Malaysia

Authors

  • Ahmad Suhail Al-Anshory Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia
  • Hairuddin Mohd Ali Kulliyyah of Education, International Islamic University Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijes.v2i2.50

Abstract

This study investigated the gap between primary and secondary school teachers’ followership styles at a private Islamic school in Malaysia. Questionnaire surveys were completed by 92 teachers from both respective schools. The findings of this research show that all of Kelley’s Followership Styles (exemplary, alienated, pragmatist, conformist and passive) were represented in the followership styles of primary and secondary school teachers at AIS. The most common followership style is the exemplary style which was practiced by 39 (42.3%) of the teachers. Furthermore, the findings show that there was a significant difference in followership styles between the male primary and secondary school teachers of AIS. However, there was no significant difference in followership styles between the female primary and secondary school teachers of AIS. In general, there was no significant difference of followership styles between both schools. Based on the findings of this study, it is recommended that the exemplary followership style be adopted, since it is especially suited to helping followers achieve exemplary levels that can help promote higher standards of organizational performance. Suggestions concerning further research on the subject of followership are also presented.

 

Abstrak:

 

 

Tujuan kajian kuantitatif ini adalah untuk menyiasat jurang antara guru sekolah rendah dan sekolah menengah dalam gaya kepengikutan di sebuah sekolah swasta Islam di Malaysia. Soal selidik telah dijawab oleh 92 orang guru dari kedua-dua peringkat sekolah. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa semua gaya kepengikutan Kelley (teladan, terasing, pragmatis, konformis dan pasif) diwakili dalam gaya kepengikutan guru-guru sekolah rendah dan menengah di AIS. Gaya kepengikutan yang paling biasa adalah gaya teladan yang telah diamalkan oleh 39 orang guru (42.3%). Selain itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa wujud perbezaan yang signifikan dalam gaya kepengikutan antara guru lelaki sekolah rendah dan guru lelaki sekolah menengah AIS. Walau bagaimanapun, adalah tiada perbezaan yang signifikan dalam gaya kepengikutan antara guru perempuan sekolah rendah dan guru perempuan sekolah menengah AIS. Secara umum, tiada perbezaan yang signifikan dalam gaya kepengikutan antara kedua-dua buah sekolah rendah dan menengah. Berdasarkan dapatan kajian ini, adalah disyorkan supaya gaya kepengikutan teladan diterima pakai, kerana ia adalah sangat sesuai untuk membantu pengikut-pengikut mencapai tahap teladan yang membantu meningkatkan tahap prestasi organisasi. Cadangan berkaitan penyelidikan lanjutan pada subjek kepengikutan juga turut dipersembahkan.

Downloads

Published

2014-12-31

How to Cite

Al-Anshory, A. S., & Mohd Ali, H. (2014). The Gap between Primay and Secondary School Teacher Followership Styles at Adni Islamic School, Malaysia. IIUM Journal of Educational Studies, 2(2), 59–83. https://doi.org/10.31436/ijes.v2i2.50

Most read articles by the same author(s)