Antara Kewajipan Dan Keinginan Nafsu Berpoligami Dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family)

Authors

  • Nabila Farhana Yahya Pelajar Sarjana, Jabatan Fiqh & Usul Fiqh, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Malaysia.
  • Mek Wok Mahmud Pensyarah, Jabatan Fiqh & Usul Fiqh, Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Malaysia.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.988

Abstract

Poligami merupakan salah satu topik hangat yang sering menjadi bualan masyarakat sepanjang zaman di dunia dan sering menimbulkan kontroversi serta mendapat perhatian. Ianya memiliki seribu satu cerita serta pandangan yang masih tidak mencapai muafakat bersama. Islam mengharuskan poligami bagi lelaki yang berhasrat mengamalkannya namun perlu mematuhi dhawabit yakni aturan bagi mencapai maqasid shari’ahbagi sesebuah perkahwinan. Namun begitu, sehingga ke hari ini poligami masih tidak dapat diterima masyarakat dengan sebaiknya. Hal ini kerana terdapat kecacatan dalam pengamalannya oleh individu-individu yang terlibat sehingga membawa dampak negatif  terutamanya pada zaman kini. Artikel ini membincangkan poligami dalam Islam, antara kewajipan dan keinginan nafsu dan peranan individu untuk membentuk keluarga bahagia. Kajian ini berbentuk penyelidikan perpustakaan yang akan mengkaji amalan poligami secara berkesan dengan berpandukan anjuran Islam agar dapat menghasilkan tanggapan baik serta mampu membentuk institusi keluarga bahagia dan harmoni. Hasil kajian mendapati perihal poligami ini seharusnya tidak melibatkan pembawakan emosi, perasaan dan keinginan semata-mata baik dari lelaki mahupun wanita dek kerana ianya sukar dikawal. Namun kita hendaklah berfikir secara waras meskipun bertentangan dengan emosi. Justeru itu, pentingnya memberi kesedaran bahawa poligami adalah perkara yang mulia jika dilaksanakan atas dasar kewajipan dan tanggungjawab di dalam diri setiap insan bagi membentuk keluarga bahagia yang diredhai Allah SWT, bukannya demi memenuhi kerakusan nafsu semata-mata dan sekaligus merenung hikmah yang terselindung disebaliknya.

Kata Kunci: Poligami, Dhawabit, Kewajipan, Keinginan Nafsu, Keluarga Bahagia.

Abstract

Polygamy is one of the debated issues that has often been the discourse of society throughout the world. This issue is frequently controversial and intrigued. It also has thousands of deliberations from different perspectives that are yet to be agreed upon. Islam requires men who intend to practice polygamy to observe dhawabit which is mandatory rule to achieve a maqasid shari’ah of a marriage. However, polygamy is still unappealing to society up until now. This is due to the fact that polygamy has been so wrongly practiced by individuals and therefore, it has been negatively affected especially in recent times. This article discusses polygamy in accordance to Islamic perspectives, between the obligation and desire of lust, and individual roles in order to achieve harmonious accord between family members through polygamy. This study is in the form of a library research that will study effective practices based on the guidance of Islam to generate positive perception and establish a happy and harmonious family institution. The outcome of this study is whereas these polygamies should not involve the expression of emotions, feelings and desires either from men or women as they are difficult to control. However, this issue must be comprehended with reasons and rationality even when countless emotions will repudiate it. Therefore, it is important to promote awareness about the practice of polygamy so that it is performed on the basis of obligations and responsibilities of each person to form a happy family that is pleasing to Allah and to contemplate the wisdom behind it not merely to fulfill lust and desires.

Keywords: Polygamy, Dhawabit, Obligation, Lust, Happy Family.

 

References

Abdurrahman Husein. Hitam Putih Poligami. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2007.

Abū Daud, Abū Daud Sulaymān Ibn al-Ash’ath. Sunan Abī Dāud. Beirūt: Al-Maktabah al-‘Asriyah, t.t.: No Hadith. 2050, 2133, 2241.

Al-’Atār, ‘Abdul Nāsir Tawfīq al-’Atār. Ta’addud az-Zawjāt fi asy-Sharī’ah al-Islāmiyyah, t.t.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrahīm ibn al-Mughīrah. Sahīh al-Bukhārī. Dār Tūq An-Najāh, 2001: No Hadith. 2593, 5066.

Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakar ibn Mas’ūud al-Kāsānī. Badā’i’ al-Sanā’i’ fi Tartīb al-Sharā’i’. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Al-Khan, Al-Bughā, Al-Syarbajī. Fiqh Manhajī ‘ala Mazhab al-Imām Al-Syāfi’ī. Damshiq: Dār al-Qalam li Tibā’ah wa Nasyr wa Tauzī’, 1992.

Al-Kharshī, Muhammad ibn ‘Abd Allah Al-Kharshī. Syarah Mukhtasar Khalīl. Beirūt: Dār al-Fikr li Toba’ah, t.t.

Al-Marāghī, Ahmad Musṭafā al-Marāghī. Tafsīr al-Marāghī. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Al-Māwardī, Abū al-Hasan ‘Alī Ibn Muhammad Ibn Habīb al-Māwardī. Al-Hāwī al-Kabīr. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

Al-Nasā’ī, Abū ‘Abd ar-Rahman Ahmad Ibn Shu’ayb Ibn Alī. Sunan al-Nasā’ī. Maktab al-Matbū’at al-Islāmiyyah, 1986: No Hadith. 3227, 5711.

Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrahīm bin ‘Alī bin Yūsuf Al-Syīrāzī. Al-Muhadzdzab Fi Fiqh al-Imām as-Syāfi’ī. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Al-Tirmidhī, Abū Isa Muhammad Ibn as-Sulamī. Sunan Al-Tirmidhī. Mesir: Syarikah Maktabah wa al-Matba’ah Mustafā, 1975: No Hadith. 1140, 2518 .

Al-Zarqā’, Mustafā bin Ahmad bin Muhammad bin Uthmān bin Muhammad ‘Abdul Qādir Al-Zarqa. Syarah Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah. Damshiq: Dār al-Qalam, 1989.

Al-Zuhaylī, Muhammad Al-Zuhaylī. Al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syāfi’ī. Damshiq: Dār al-Qalam, 2011.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā Al-Zuhaylī. Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adillatuhu. Damshiq: Dār al-Fikr, 1984.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā al-Zuhaylī. Tafsīr Al-Munīr. Damsyik: Dār al-Fikr al-Mu’āsir, 1997.

An-Nawawī, Abū Zakariā Mahyu ad-Dīn Yahya Ibn Sharaf an-Nawawī. Al-Majmū’ Syarah al-Muhadzdzab. Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syarbīnī, Muhammad ibn Ahmad Al-Khatīb Asy-Syarbīnī. Mughnī al-Muhtāj Ila Ma’Rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

Azizah Kasim. Wanita dan Masyarakat. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors, 1985.

Faisol, Syeikh Ahmad Faisol Hj. Omar. Hitam Putih Poligami. Selangor: Pustaka Ilmi, 2000.

Hasan, Hasan al-Sayyid Hāmid Khitāb. Maqāsid al-Nikāh wa Atharuhā. Madīnah: Jāmi’ah Toyyibah, 2009.

Hidayah Mohammad. Berita Harian Online. Ahad, 18 November 2018, https://www.bharian.com.my/wanita/keluarga/2018/11/499351/mahkamah-tentukan-hak-kelayakan-suami-berpoligami

Ibn ‘Âbidīn, Muhammad Amīn Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd Azīz ‘Âbidīn. Radd al-Muhtār ‘al al-Dur al-Mukhtār. Beirūt: Dār al-Fikr, 1992.

Ibn Hibbān, Muhammad ibn Hibbān ibn Ahmad al-Tamīmī al-Bustī. Sahīh Ibn Hibbān, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1993: No Hadith. 4157.

Ibn Kathīr, Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr. Tafsīr Al-Qurān Al-‘Azīm. Ar-Riyādh: Dār As-Salām, 2004.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab’ī al-Qazwīnī. Sunan Ibn Mājah. Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.t.: No Hadith. 2341.

Ibn Qudāmah, Ibn Qudāmah al-Maqdīsī Muwaffaq al-Dīn Abū Muhammad ‘Abd Allāh. Al-Mughnī. Qāherah: Maktabah al-Qāherah, t.t.

Ibn Ruslān, Syihābuddīn Ahmad bin Husain bin Hasan bin Alī bin Arsilān al-Ramlī. Syarah Sunan Abī Dāud, Faiyūm: Dār al-Falāh, 2016.

Kamus Bahasa Melayu Nusantara, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Latifah Arifin. Berita Harian Online. Jumaat, 21 September 2018, https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2018/09/476315/suami-perlu-buktikan-kemampuan-sebelum-poligami

Latifah Arifin. Berita Harian Online. Jumaat, 23 Februari 2018, https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2018/02/391970/persetujuan-isteri-dapat-capai-hikmah-berpoligami

Muslim, Abū al-Husayn ‘Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Hajjāj. Sahīh Muslim, Beirūt: Dār Ihya’ at-Thurāth al-‘Arabī, t.t.: No Hadith. 1460, 1463.

Shahrulnizam Muhadi. Al-Kafi li al-Fatawi, Isnin 2 Disember 2019, https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3845-al-kafi-1452-ceraikan-isteri-kedua-kerana-tiada-persetujuan-isteri-pertama

Syāfi’ī, Abū ‘Abdillah Muhammad Ibn Idrīs Al-Syāfi’ī. Tafsīr Imām Syāfi’ī. Ar-Riyādh: Dār At-Tadmurayyah, 2006.

Taqiyuddīn, Abū Bakar Muhammad Al-Husnī Al-Husainī. Kifāyah al-Akhyār. Damshiq: Dār al-Khair, 1994.

Zaini Nasohah. Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2006.

Downloads

Published

2020-11-04

How to Cite

Yahya, N. F. ., & Mahmud, M. W. . (2020). Antara Kewajipan Dan Keinginan Nafsu Berpoligami Dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 240–267. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.988