Implementasi Kaedah Fiqah Berelemenkan Darurat dalam Perubatan: Analisis Fatwa Terpilih Jabatan Mufti Negeri Selangor

Authors

  • Mohammad Khairul Anuar Adnan Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Ahmad Irdha Mokhtar Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Al Adib Samuri Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v20i1.1118

Keywords:

Kaedah Fiqah, Darurat, Fiqah Perubatan, Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor

Abstract

Darurat adalah keterdesakan akibat sesuatu perkara yang tidak diingini. Dalam aspek fiqah, risiko, jangkaan, kemungkinan dan implikasi telah menyebabkan tindakan yang asalnya haram diberikan kelonggaran tertentu. Penulisan ini untuk menganalisis kaedah fiqah yang berelemenkan darurat dalam isu-isu perubatan menerusi pewartaan fatwa terpilih Jabatan Mufti Negeri Selangor Darul Ehsan. Penulisan ini mengguna pakai kajian kualitatif dengan merujuk kepada kitab-kitab yang relevan dengan perbincangan ini dan menggunakan kaedah analisis dokumen menerusi analisis kandungan sebagai kaedah pengumpulan data dan kaedah deskriptif sebagai metod analisis data dengan mengakses direktori fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor, di samping kertas-kertas penyelidikan dalam lingkungan perbincangan yang berkaitan. Dapatan menunjukkan bahawa penerapan kaedah fiqah berkaitan darurat dalam isu-isu perubatan yang difatwa adalah wujud tetapi tidak dijelaskan secara zahir disebabkan oleh persoalan yang diterima secara dasarnya bersifat umum dan telah pun dibincangkan oleh ilmuwan Fiqah. Walaupun tidak disebut secara jelas, tetapi hakikatnya selari dengan kaedah fiqah yang dibahaskan. Justeru, ulama fiqah menyusunnya, mengambil kira elemen darurat daripada al-Quran dan hadis. Menjadi tanggungjawab umat Islam agar melakukan tindakan yang membawa kebaikan dan mengelakkan mudarat.

 

Abstract:

Harm is an urgency due to something unwanted. In the aspect of Fiqh, risks, expectations, possibilities and implications have caused actions that were originally illegal to be given certain leeway. This writing is to analyze the Fiqh method that has an element of harm in medical issues through selected fatwas of the Jabatan Mufti Negeri Selangor Darul Ehsan. This writing uses qualitative research by referring to books that are relevant to this discussion and using the document analysis method through content analysis as a data collection method and the descriptive method as a data analysis method by accessing the Jabatan Mufti Negeri Selangor Darul Ehsan fatwa directory, in addition to the papers research in a related discussion environment. Findings show that the application of Qawaid Fiqhiyyah related to harm in fatwas for medical issues are exist but is not explained outwardly due to the general question and has already been discussed by Fiqh scholars. Although it is not mentioned clearly, but the fact is in line. Therefore, Shariah scholars compiled it, taking into account the emergency elements from the Quran and hadith. It is the responsibility of Muslims to do actions that bring good and avoid any risks and harm.

Keywords: Fiqh Methods, Emergency, Medical Fiqh, Fatwa, Selangor Mufti Department.

Author Biographies

Mohammad Khairul Anuar Adnan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Institusi Islam Hadhari

Ahmad Irdha Mokhtar, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam

Mohd Al Adib Samuri, Universiti Kebangsaan Malaysia

Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam

References

Abd. Jalil Borham. (2002). Pengantar Perundangan Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Abd. Latif Muda dan Rosmawati Ali. (2000). Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn.Bhd.

Abi Ishaq al-Shatibi. (2012). al-Muwafaqat. j.2. Qahirah: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 272.

Ade Dedi Rohayana. (2008). Ilmu Qawa’id Fiqahiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ahmad Hidayat Buang. (t.t.). Fatwa di Malaysia. (t.p.), 106.

Ahmad Hidayat Buang. (2004). Penyediaan dan pengeluaran Fatwa: fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, 124.

Al-Matrudi, Ali ibn Abd al-Aziz ibn Ibrahim. (2008). Tatbiq al-Qawa’id al-Fiqahiyyah ala al-Masa’il al-Tibbiyyah.

Al-Sa’idan, Walid ibn Rashid (t.t.). al-Ifadah al-Syar'iyyah fi Ba’d al-Masa’il al-Tibbiyah.

Al-Zarqa’, Ahmad Muhammad. (2001). Syarh al-Qawa’id al-Fiqahiyyah li Mustafa Ahmad Al-Zarqa’. Damsyik: Dar al-Qalam, 33.

Ali Ahmad al-Nadawi. (2004). al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah (Damshiq: Dar al-Qalam, 287.

Arieff Salleh Rosman, Nurrulhidayah Ahmad Fadzillah, Zulkiflee Haron, Mohd Nasir Ripin, Aminuddin Hehsan, Mifedvil Jandra, Nor Azwa Omar Jamli. (2019). Fatwa & sains perubatan moden menurut perspektif Maqasid Syariah. International Journal of Islamic and Civilizational Studies 2(2), 151-164.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Faizah bt Haji Ismail. (2010). Ijtihad Sebagai Manhaj Istinbat Hukum Dalam Pengeluaran Fatwa, Monograf al-Ifta’ Siri 1, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 20.

Hasnan Kasan & Jasri Jamal. (2003). Fatwa dalam perundangan Islam dan fungsinya menangani keperluan hukum semasa menurut siasah al-syariah. Jurnal Undang- Undang dan Masyarakat 7, 105.

Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. (2015). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jabatan Kimia Malaysia. (2017). Ujian Paterniti. Diambil daripada http://www.kimia.gov.my/v3/ms/fungsi-bahagian/forensik/paterniti.html

Mat Saad Abd. Rahman. (2007). Istinbat: Asas Dan Metedologi. Persidangan Mufti dan Fatwa di Negara-Negara ASEAN (4), 25.

Jabatan Mufti Negeri Selangor. (2021). Koleksi fatwa tahunan Negeri Selangor (2010 - 2016) yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Diambil daripada https://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-tahunan/pewartaan/2010-2016

Malik, Ibn Anas Ibn Malik. (1994). al-Muwatta’. Dubai: Maktabah al-Furqan

Mohammad Naqib Hamdan, Mohd Anuar Ramli & Wan Nur Deeni Wan Ali. (2016). Pembedahan plastik dan rekonstruksi yang melibatkan pengubahan ciptaan allah swt: analisis berdasarkan parameter maqasid al-shari’ah. Maqasid al-Shari̒ah: Aplikasi Dalam Aspek Sains & Teknologi, 101-114.

Mohd Anuar Ramli, Tengku Fatimah Azzahra Tengku Md Fauzi & Noor Fahimah Mohd Razif (2019). Autoriti Kerajaan Dalam Mewajibkan Vaksinasi Kanak-kanak: Kajian Menurut Perspektif Hukum Islam. International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), 21-35.

Mohd Fauzi Hamat & Mohd Sobri Ellias. (t.t.). Aspek-Aspek Pemikiran Kritis dalam Al-Qawaid Al-Fiqahiyyah. T.p..

Mualimin Mochammad Sahid, Fettane Amar & Ahmad Syukran Baharuddin. (2020). Aplikasi kaedah-kaedah fiqah dalam isu-isu semasa pandemik covid-19. Insla E-Proceedings 3(1), 535-543.

Muhammad ibn Makram Ibn al-Manzur. (t.t.). Lisan al-‘Arab. j.4. Beirut: Dar Sadir, 482.

Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abd Allah ibn Jazzi. (2009). al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Madhhab al-Malikiyyah: wa al-Tanbih ‘ala Madhhab al- Shafi‘iyyah wa al-Hanafiyyah wa al-Hanabilah (Qahirah: Muassasah al-Mukhtar, 137.

Mustafa Malaikah. (2002). Kewajipan Menguasai Enam Jenis Fiqh Bagi Pendakwah Islam di Alaf Baru, terj. Basri Ibrahim (Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa, 104.

Nasr Farid Muhammad Wasil. (1980). al-Madkhal al-Wasit li Dirasah al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa al-Fiqh wa al-Tasyri‘. Qahirah: Matba’ah al-Nasr, 167.

Noor Naemah Abd. Rahman. (2002). ruang ijtihad dalam amalan fatwa di Malaysia: sorotan dari sudut pentadbiran fatwa. Jurnal Syariah 10(2), 19-30.

Nor Musfirah Mohamad & Azhan Taqiyaddin Arizan. (2021). Aplikasi kaedah fiqah ‘tiada mudarat dan tidak boleh memberi mudarat’ (la darar wa la dirar) dalam mendepani isu pandemik Covid-19 di Malaysia. Malaysian Journal for Islamic Studies 5(1), 153-166.

Nur Farhani Zarmani, Mohd Anuar Ramli & Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh (2017). Pembangunan garis panduan peranti perubatan halal: analisis terhadap isu-isu sutur pembedahan. Jurnal Fiqah (14), 51-74.

Robert Snedden. (1995). Penemuan Sains-Genetik. Selangor: Headstart Publishing.

Subhi Mahmassani. (1961). Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam: The Philosophy of Jurisprudence in Islam, (Translated in English by Farhat J Ziadeh). Kuala Lumpur: The Open Press, 152.

Siti Khatijah Ismail, Dr. Ridzwan Ahmad & Prof. Madya Dr. Anisah Abd. Ghani. (2013). Konsep maslahah dalam keperluan rawatan dan aplikasinya dalam rawatan materniti. International Seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society, 304-314

Siti Khatijah Ismail, Ridzwan Ahmad & Siti Fatimah Salleh. (2018). Kaedah kelahiran lotus birth menurut perubatan dan maqasid al-syariah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 19(1), 201-215.

Wahbah al-Zuhayli. (2005). Nazariyyah al-Darurah al-Syar‘iyyah. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 54.

Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nalisha Mohamed Ramli, Mualimin Mochammad Sahid, Nik Salida Suhaila Nik Salleh, Haslinda Ramli, Nadia Halib, Nor Azura Ahmad Tarmidzi, Nur Akilah Abdul Ghaffar, Shofian Ahmad. (2015). Klef orofasial: panduan prinsip fiqah dalam perancangan rawatan. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 10, 19- 35.

Wan Mohd Yusof Wan Chik. (t.t.). Tesis Pemakaian Kaedah Hukum Islam Secara Bersepadu dalam Penentuan Hukum Islam di Malaysia, 81.

Yusuf al-Qaradawi. (1999). Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan. Selangor: Thinker’s Library, 13-14.

Yusuf al-Qaradawi. (2002). Fiqh Keutamaan: Satu Kajian Baru dari Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, terj. Ahmad Nuryadi Asmawi. Selangor: Thinker’s Library, 26.

Downloads

Published

2023-02-01 — Updated on 2023-02-02

How to Cite

Adnan, M. K. A. ., Mokhtar, A. I. ., & Samuri, M. A. A. . (2023). Implementasi Kaedah Fiqah Berelemenkan Darurat dalam Perubatan: Analisis Fatwa Terpilih Jabatan Mufti Negeri Selangor. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 20(1), 216–240. https://doi.org/10.31436/jia.v20i1.1118