Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan dan Aplikasi Sulh oleh Mahkamah Syariah di Malaysia)

Authors

  • Nora Abdul Hak Professor, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia.
  • Ahmad Mukhlis Mansor Ph.D candidate, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia.
  • Roslina Che Soh Associate Professor, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.990

Abstract

Mediation or sulh at the Malaysian Shariah Court deals with a variety of issues relating to Islamic family law including the child custody issues. Disputes that exist between the parties can be resolved through litigation (court) and non-litigation (outside the court). Sulh is one of the non-litigation methods in settling disputes in peace and harmony. The Government initiative by introducing sulh since 2001 helps in reducing the backlog of cases, speeds up settlement of dispute and it has become a very constructive method of resolving disputes amicably. This article aims to discuss and analyse the principles of sulh in Islamic Law, its foundations and its implementation in Malaysia particularly in child custody disputes. The article also will look at how sulh interacts with the new implementation of the Special Court of Hadanah established in the Shariah Court of Federal Territories (MSWP). The methodology adopted, is library-based research to collect information, data and theories involved, from selected materials including journal articles, textbooks, statutes, as well as interview method. The data were analysed using the content analysis method. The study concludes that the practice of sulh in the child custody disputes is not only in line with the Islamic Law but also plays a vital role in protecting the children’s rights as outlined by the intent of the Divine Guidance (Maqasid Shariah).  

Keywords: Sulh, mediation, Shariah court, child custody dispute, ADR.

Abstrak

Mediasi atau Sulh yang dilaksanakan di Mahkamah Syariah melibatkan pelbagai isu kekeluargaan termasuklan kes penjagaan kanak-kanak. Pertikaian yang terjadi diantara pihak-pihak dapat diselesaikan melalui dua kaedah iaitu perbicaraan (di dalam mahkamah) dan penyelesaian tanpa perbicaraan (luar mahkamah). Sulh adalah salah satu kaedah penyelesaian pertikaian secara damai dan harmoni yang dilakukan tanpa perbicaraan. Inisiatif Kerajaan memperkenalkan Sulh mulai tahun 2001 telah membantu mengurangkan lambakan kes di mahkamah, menyelesaikan kes dalam tempoh yang singkat dan ianya menjadi kaedah yang sangat konstruktif dalam menyelesaikan pertikaian secara damai tanpa sengketa. Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah untuk membincangkan serta menganalisa kewujudan Sulh di dalam Undang-Undang Islam, melihat kepada asas serta pelaksanaan Sulh di Malaysia terutama dalam kes melibatkan pertikaian penjagaan kanak-kanak. Artikel ini juga meneliti bagaimana pelaksanaan Sulh membantu ke arah pelaksanaan Mahkamah Khas Hadhanah yang baharu ditubuhkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP). Metodologi yang dilaksanakan di dalam kertas kerja ini melibatkan kajian perpustakaan bagi mengumpulkan maklumat, data dan teori yang terlibat daripada bahan-bahan terpilih termasuklah jurnal artikel, buku teks, statut serta kaedah temubual. Data yang diperolehi kemudiannya dianalisa menggunakan kaedah analisa kandungan. Kajian ini menyimpulkan bahawa amalan Sulh melibatkan pertikaian penjagaan kanak-kanak bukan sahaja selari dengan Undang-Undang Islam, namun Sulh juga berperanan penting dalam melindungi hak kanak-kanak seperti yang digariskan oleh Maqasid Syariah.

Kata Kunci: Sulh, mediasi, mahkamaah Syariah, pertikaian penjagaan kanak-kanak, ADR.

 

References

Abdulraheem Taofeeq Abolaji, and Farah Salwani Muda @ Ismail. “Maqasid Al-Shari’ah: A Pathway for Protecting Children’s Right to Health.” Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat 22 (2018): 75–84.

Ahmad, Abu Umar Faruq, and Hakimah Yaacob. “The Institutional Framework for Alternative Dispute Resolution in Islamic Finance: Evidence from Malaysia.” Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 113, no. 5741 (2016): 1–34.

Ahmad, Asmidah, Adzidah binti Yaakob, Kamilah Wati Mohd, Nor Aziah Mohd Awal, and Mohd. Al Adib Samuri. “Hak Penyertaan Kanak – Kanak Dalam Prosiding Sulh (Mediasi) Di Mahkamah Syariah.” Journal of Advanced Research Design 15, no. 1 (2015): 1–14.

Ahmad Ibrahim. “Position of the Shariah Courts in the Administration of Justice.” International Shariah Conference on The Role of Judiciary in the Development of Islamic Law. Petaling Jaya, 1986.

Ahmad, Sa’odah, and Nora Abdul Hak. “Family Mediation and Sulh: An Alternative Dispute Resolution in Malaysia.” International Journal of Social Policy and Society 7 (2010): 66–79.

Al-Ramahi, A. “Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration,” 2008.

Australia Ucap Tahniah Malaysia Ada Mahkamah Khas Hadhanah, Nafkah - Alhijrah Online. At https://alhijrahnews.com/delegasi-mswp-jksm-fahami-pelajari-undang-undang-keluarga-di-australia/.

Azhari,R. “Konsep Sulh Dalam Islam. Penyelesaian Konflik Keluarga Di Mahkamah Syariah: Peranan Sulh Dan Keberkesanannya.” Seminar Isu-isu Mahkamah Syariah VII. Gombak: Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, UIAM, 2005.

Azahari, R. “Modifikasi Teori Sulh Dalam Fiqh Klasik Berasaskan Data-Data Kajian Terbaru.” Jurnal Pengajian Melayu 17 (2006): 232–52.

Azzis, Nadia Murshida Abd, and Alias Azhar. “Pendekatan Mediasi Dalam Tuntutan Hadanah: Kajian Di Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang.” International Journal of Law, Government and Communication 3, no. 9 (2018): 36–45.

Blank, G. Kim, and Tara N. “The (De)Construction of Conflict in Divorce Litigation: A Discursive Critique of ‘Parental Alienation Syndrome’ And ‘The Alienated Child.’” Family Court Review 44, no. 1 (2006): 135–48.

Brand, Jennie E., Ravaris M., Xi Song, and Yu Xie. “Why Does Parental Divorce Lower Children’s Educational Attainment? A Causal Mediation Analysis.” Sociological Science 6 (2019): 264–92. https://doi.org/10.15195/v6.a11.

Cusairi, R B M. The Application of Islamic Shari’ah to the Muslim Minority Living in the UK: A Comparative Study on Family Mediation Between English Law and Faith - Based Med-ARB at Shariah Councils. Glasgow Caledonian University, 2013. https://books.google.com.my/books?id=HE0-nQAACAAJ.

“Dasar Kanak - Kanak Negara.” At http://jkm.penang.gov.my/index.php/14-dasar/36-dasar-kanak-kanak-negara-2.

Folberg, J., and Alison T. Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation. San Francisco: Jossey-Bass, 1984.

Hammad Mohamad Dahalan, and Mohamad Azhan Yahaya. “Perjanjian Sulh Di Antara Pihak-Pihak Bertikai Di Mahkamah Syariah Sebagai Pilihan Atau Persetujuan Yang Perlu Dipatuhi?” In Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, 254–61, 2016.

Hanis W. “SULH: Its Application in Malaysia.” IOSR Journal Of Humanities And Social Science 20, no. 6 (2015). https://doi.org/10.9790/0837-20627179.

Hidayati Mohamed Jani, and Najibah Mohd Zin. “Jurisdictional Conflict on Interfaith Custody Dispute in Malaysia: Challenges and Prospect for Reform.” In 1st International Conference On Women and Children Legal and Social Issues, 60. Subang, 2016.

Iman Jauhari. “Penetapan Teori Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 45, no. II (2011).

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. “Kajian Keberkesanan Majlis Sulh Di Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia,” no. 5 (2013): 1–84.

Kamaruddin, Norita. “Konsep Sulh Menurut Perspektif Islam Dan Aplikasinya Dalam Mahkamah Syariah Di Malaysia.” In International Conference on Aqidah, Dakwah And Syariah (Irsyad), 25–44, 2016.

“Kes Hadhanah, Nafkah Selesai 6 Bulan | Harian Metro.” At https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2019/09/495293/kes-hadhanah-nafkah-selesai-6-bulan.

Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan. “Fatwa Role in Education and Legal Dispute in Malaysia.” International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development 7, no. 4 (2018): 295–302. https://doi.org/10.6007/IJARPED/v7-i4/4978.

“Mahkamah Khas Perkahwinan, Hadhanah Dan Nafkah Mula Operasi | Astro Awani.” At http://www.astroawani.com/berita-malaysia/mahkamah-khas-perkahwinan-hadhanah-dan-nafkah-mula-operasi-172083.

Mahmud Saedon A.Othman. “Peranan Prinsip ‘Adabul Qadi’ Dalam Kehidupan Qadhi Dan Semasa Bertugas Di Mahkamah.” Jurnal Hukum Jilid 2, no. 2 (1982).

“Majlis Pengisytiharan Penubuhan Mahkamah Khas Perkahwinan, Hadhanah Dan Nafkah Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan.” At http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/berita-semasa/232-tahun-2018/619-majlis-pengisytiharan-penubuhan-mahkamah-khas.

“Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Mediation-Arbitration (Med-Arb).”At https://www.jakess.gov.my/v4/index.php/info-jabatan/arkib/berita/589-mesyuarat-jawatankuasa-pelaksanaan-mediation-arbitration-med-arb.

Mohamad Bin Abdullah. “Pelaksanaan Sulh Di Mahkamah Syariah.” Jurnal Hukum Vol XVI, no. 2 (2003): 68.

Mohd Fuad Mohd Salleh. “Proses Penyelesaian Konflik Melalui Perundingan Sulh,” 2006.

Mohd Nai’m Mokhtar. “Islamic Law and Rights of Children.” In Regional Seminar on Islamic Law and Child Rights. Putrajaya, 2020.

Mohd Nai’m Mokhtar. “The Arguments For and against Judges Mediating: The Malaysian Syariah Court’s View.” In International Mediation and Arbitration Conference. Port Moresy, Papua New Guinea, 2019.

“MSWP Kuala Lumpur.” At http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp/pengenalan/sejarah-penubuhan/sejarah-penubuhan-mswpkl.

Muhamad Isna Wahyudi. “Judges’ Legal Reasoning on Child Protection_Analysis of Religious Courts’ Decisions on the Case of Child Parentage.” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 55, no. 1 (2017): 127–54.

https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.127-154.

Muhammad Alhaji Abubakar, and Alhaji Umar Alkali. “The Principle of Interdiction As Means For Protecting Child Property Under Islamic Law.” Journal of Islamic Legal Studies 1, no. 03 (2015): 11–26.

Muhammad S. M. Al Qada fi al- Islam. Kaherah, 1964.

Noor, Zanariah. “Aplikasi Prinsip Kebajikan Kanak-Kanak Dalam Kes Hadanah.” Malaysian Journal of Syariah and Law 2 (2010).

Nora Abdul Hak, Ahmad Mukhlis Bin Mansor, and Roslina Che Soh. “Literature Review On Mediation/Sulh In Resolving Child Custody Disputes In The Syariah Court In Malaysia.” Sharia and Law International Conference (SHALIC). Bandung, 2019.

Nor Fadzlina Nawi. “Family Mediation in Malaysian Muslim Society : Some Lessons for the Civil Family Law in Malaysia.” Conference Booklet-East Asian Law and Society Conference, 2011, 1–17.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1961940.

Olalekan, S. O., and Nurah Sabahiah Mohamed. “Ombudsman (Muhtasib) in Business Regulation: A Cross Cultural Analysis.” Journal of Islamic Thought and Civilization 7, no. 2 (2017): 18–102.

Putrajaya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. “Pelaksanaan Sulh Di Mahkamah Syariah.” Jurnal Hukum XVI, no. II (2003): 65–84.

Ramizah Wan Muhammad. “The Theory and Practice of Sulh (Mediation) in the Malaysian Shariah Courts.” IIUM Law Journal 16, no. 1 (2008): 33–50.

Ratno L. “Religious ADR: Mediation in Islamic Family Law Tradition.” Al-Jami’ah 44, no. 2 (2006): 325.

Sa’odah Ahmad, and Nora Abdul Hak. “Sulh (Mediation) in the State of Selangor: An Analysis of Legal Provisions and Application.” IIUM Law Journal 18, no. 2 (2010): 213. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.23.

Sahih Bukhari, n.d. https://sunnah.com/bukhari/23/138.

Shah, Hendun Abd Rahman, Nabilah Yusof, Norfadhilah Mohd Ali, Syahirah Abd Shukor, Abidah Abd Ghafar, Nisar Mohammad Ahmad, and Nurul Atira Musa. “Children as Victims in the Social Media: The Islamic Perspective.” Advanced Science Letters 24, no. 1 (2018): 286–88.

Syariah Court Civil Procedure (Federal Territories) Act 1998.

Syariah Court Civil Procedure (Sulh) (Federal Territories) Rules 2004.

Syed S. Fiqh Al-Sunnah. Kaherah: Dar al-Diyan li at-Turath, 1990.

Tarmizi M.Jakfar, and Nur Azizah Fayyadhah Binti Baharuddin. Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia). SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. Vol. 2, 2018. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3112.

Wahbah, Z. Fiqh Dan Perundangan Islam. Jilid VI. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.

Wall Jr, James A, and Ronda R. C. “Malaysian Community Mediation.” Journal of Conflict Resolution 43, no. 3 (1999): 343–65.

Yaziz, Mohd Norman Shah Mohd. “Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Downloads

Published

2020-11-04

How to Cite

Abdul Hak, N. ., Mansor, A. M. ., & Che Soh, R. . (2020). Resolution of Child Custody Dispute: Legislative Foundation and Contemporary Application of Sulh in the Shariah Court of Malaysia (Mediasi dalam Menyelesaikan Isu Penjagaan Kanak-Kanak: Asas Perundangan dan Aplikasi Sulh oleh Mahkamah Syariah di Malaysia). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 150–169. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.990