MaqāṢid Al-‘Adl (Keadilan) Dalam Isu Tuntutan Harta Sepencarian di Malaysia (The Objective of Fairness (al-‘Adl) in The Matrimonial Property Conflict in Malaysia)

Authors

  • Ahmad Akram Mahmad Robbi Calon PhD, Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Univervisiti Islam Antarabangsa Malaysia.
  • Mek Wok Mahmud Professor Madya, Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Univervisiti Islam Antarabangsa Malaysia.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.986

Abstract

Harta sepencarian ialah amalan yang diwarisi daripada adat Melayu secara turun temurun. Bahkan, amalan ini telah diangkat sebagai undang-undang yang sah dan berkuat kuasa dalam perundangan Islam di Malaysia. Amalan ini saban hari terus dipraktikkan di Mahkamah Syariah seluruh negara. Pun begitu, dalam pengamalan harta sepencarian di negara ini, timbul satu persoalan mengenai standard penetapan pembahagian hak dalam harta yang dituntut oleh pihak-pihak yang bertelingkah. Persoalan mengenai prinsip keadilan yang diterapkan semasa proses penetapan pembahagian harta sepencarian cuba dibangkitkan dalam artikel ini. Berdasarkan metode analisis dan kritikan terhadap beberapa isu yang berbangkit, artikel ini memberikan penekanan secara khusus akan penetapan nilai keadilan semasa proses pembahagian hak dalam harta sepencarian. Dengan itu, objektif di sebalik perlaksanaan harta sepencarian iaitu memelihara hak-hak wanita, kebajikan keluarga dapat diimbangkan dengan maslahah lain seperti menjaga keharmonian keluarga secara berterusan dan reda-meredai.

Kata Kunci: Harta sepencarian, adat, Mahkamah Syariah, keadilan, maslahah.

Abstract

Matrimonial property is one of the practices come from Malaysian traditional practices. It has been recognized as a legal jurisdiction and enforced in Malaysian legal system. This tradition has been practiced in Syariah Courts in Malaysia. However, throughout the practices, there is an issue has prompted regarding the standard that been used in partition processes in the matrimonial property. This article questions an issue regarding the principle of fairness that being used while the partition event in the matrimonial property. This article relies upon analysis and critical study to specifically focus on the principle of justice while the partition event of the matrimonial property. Thus, the objective of the matrimonial property practices as it guarantees women rights can be balanced and in line with other benefits such as to ensure the family is in harmony constantly.

Keywords: Matrimonial property, tradition, Syariah Court, fairness, benefits.

References

Abdullah, Mukhtar. Harta Sepencarian dan Hak Wanita. Dungun: Skybiz Resources, 2014.

Al-Jurjānī, ‘Alī bin Muhammad. Al-Ta‘rifat, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2007.

Abd Ghadas, Zuhairah Ariff., Ibrahim, Norliah. “Right of Participation in Business as Matrimonial Property: The Malaysian Experience”, IIUM Law Journal, vol. 15, no. 1, 2007.

Abdullah, Ahmad Badri. Maqasid Syariah: Antara Nas dan Maslahah Suatu Pendekatan Sistem. Nilai: Ilham Books, 2018.

Abdullah, Luqman., Rosele, Muhammad Ikhlas. “Faraid dan Falsafahnya Menurut al-Quran dan Hadis”, Faraid dan Perancangan Warisan, Kuala Lumpur: IKIM Press, 2019.

Al-‘Awwā, Muhammad Salim. Maqsad al-‘Adl fi al-Qur’an al-Karim. London: Muassasah al-Furqān li al-Turāth al-Islāmi, 2016.

Al-Ashqar, Umar Sulayman. Khasais al-Shari‘ah al-Islamiyah. Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982.

Al-Bukhārī, Muhammad. Sahih al-Bukhari. Riyadh: Dar al-Salam, 2009.

Al-Fasi, ‘Alal. Maqasid as-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha. Kaherah Dar al-Salam, 2013.

Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Tusi. Al-Mustaṣfā fi Usul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2012.

Al-Juwayni, Abdul Malik bin Abdullah. Al-Burhan fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah, 1997.

Al-Qaradawi, Yusof. Mujibat Taghyir Al-Fatwa. Saint Denis: Maktab Lajnah Al-Ta’lif wa Al-Tarjamah, 2007.

Al-Qarālah, Yasin. Al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha al-Fiqhiah wa al- Qanuniah, Amman: Al-Akadimiyun li al-Nashar wa al-Tawzi‘, 2014.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati. Al-Muāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī‘ah. Kaherah: Dar al-Hadith, 2006.

Al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarir. Al-Jami‘ fi Ta’wil Ay al-Quran. Damsyiq: Dar al-Qalam, 2012.

Al-Yubi, Muhammad Sacad. Maqasid al-Sharicah al-Islamiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar‘iyyah, 1998.

Al-Zarqā, Ahmad. Sharḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah, Damsyiq: Dar al-Qalam, 2012.

Al-Zuhayli. Wahbah. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Beirut: Dar al-Fikr, 2015.

Dahlan, Hammad Mohamad. “081 Pengurusan Sulh: Peranan, Perlaksanaa dan Keberkesanannya oleh Pegawai Sulh”, International Research Management and Innovation Conference (IRMIC 2014), Kuala Lumpur 17-18 November, 2014.

Dahlan, Nur Khalidah., Palil, Mohd Rizal., Yaakub, Noor Inayah., Abdul Hamid, Mohamad. (2018). ejournal.ukm.my. Akses pada 12 Februari 2020.

FINRA. https://www.finra.org/. Akses pada: 12 Februari 2020.

Ghazali, Mohd Rumaizuddin. Kepentingan Maqasid Syariah Dalam Berfatwa Di Malaysia. Jurnal Penyelidikan dan Pengurusan Fatwa. Nilai: INFAD, USIM, t.th.

Hajjaj, Muslim. Sahih Muslim. Riyad: Dar al-Salam, 1999.

Ibn ‘Ashur, Muhammad bin Tahir. Maqasid al-Sharciyyah al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Salam, 2013.

Ibn Taimiah, Ahmad. Haqīqatul al-Ṣaum. Amman: al-Maktab al-Islamī, 1980.

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. http://www.esyariah.gov.my/. Akses pada: 12 Februari 2020.

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan. http://kelantan.jksm.gov.my/. Akses pada: 12 Februari 2020.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. http://e-muamalat.islam.gov.my/. Akses pada: 12 Februari 2020.

Jamaludin, Mohd Hafiz., Mat Hussin, Mohd Norhusairi., Ramli, Mohd Anuar. (2014). “Pemakaian Instrumen Istihsan dengan ‘Urf (al-Istiḥsān bi al-‘Urfī) dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia”, ‘Ulum Islamiyyah Journal, vol. 14, Disember, 2014.

Jusoh, Ahmad Tarmizi. Harta Sepencarian Menurut Perundangan Islam. Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2019.

Kamali, Mohammad Hashim. An Introduction to Shari‘ah. Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2006.

Mahkamah Syariah Melaka. www.mahsyariahmelaka.gov.my. Akses pada: 12 Februari 2020.

Majalan Labur. majalahlabur.com. Akses pada: 12 Februari 2020.

Mat Hussin, Mohd Nurhusairi., Abdullah, Raihanah. “Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia: Satu Sorotan Literatur”. Journal of Shariah Law Research, vol. 1, 2016.

Mat Hussin, Mohd Nurhusairi., Jamaludin, Mohd Hafiz. “Harta Sepencarian vs Harta Perkahwinan dalam Perundangan Sivil: Satu Sorotan Ringkas”, Al- Basirah, vol. 6, no. 1, Disember, 2016.

Mohd Syahid, Muallimin. “Shar‘yyatul al-Mal al-Mushtarak baina al-Zawjayn fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Maliziy”, Malaysian Journal of Syariah and Law, vol. 4, 2016.

Musaddad, Taufiq. (t.th). Harta Sepencarian Menurut Perspektif Islam. http://e- muamalat.islam.gov.my/. Akses pada: 12 Februari 2020.

Noor Hisham, Muhammad Khairul Hafiz., Ramli, Mohd Anuar., Syed Jaafar, Syed Mohd Jeffri. Unsur Kearifan Tempatan Dalam Seni Persembahan Melayu-Islam: Analisis Dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Fiqh, vol. 16, no. 2, 2019.

Salleh, Mohd Fuad. (t.th). “Konflik Keluarga Islam dan Penyelesaiannya di Mahkamah Syariah di Selangor”. www.researchgate.net. Akses pada 12 Februari 2020.

Shah Haneef, Sayed Sikandar., Mahmud, Mek Wok. “Muslim Women Under Islamic Family Laws: Problems and Prospects For Reforming The Codified Fiqh, ed: Hassan Ahmad Ibrahim dan Zaleha Kamaruddin, Muslim Women in Contemporary Societies Reality and Opportunities. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009.

Sitiris, Miszairi., Halim., Akmal Hidayah. “Tuntutan Harta Sepencarian Dalam Kes Kematian”, Kanun, 22, 1, Mac 2010.

Suwaid Tapah. “Konsep dan Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia”, dalam Harta Sepencarian Prosiding Ex-Parte Perintah Injuksi. Gombak: Pusat Undang-Undang UIAM, 2003.

KES-KES RUJUKAN

Ahmad Fikri bin Ali Hanafiah lawan Fauziah binti Khamis

Hajjah Lijah binti Jamal lawan Fatimah binti Mat Diah

Noraishah bt. Ahmad lawan Omar bin Jusoh & 6 yang lain

Norayah binti Bakar lawan Mohd Adnan bin Mohd Amin

Robert lawan Umi Kalthum

Downloads

Published

2020-11-04

How to Cite

Mahmad Robbi, A. A. ., & Mahmud, M. W. . (2020). MaqāṢid Al-‘Adl (Keadilan) Dalam Isu Tuntutan Harta Sepencarian di Malaysia (The Objective of Fairness (al-‘Adl) in The Matrimonial Property Conflict in Malaysia). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 291–320. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.986