This is an outdated version published on 2020-11-04. Read the most recent version.

Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis (An Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Famliy Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis)

Authors

  • Atiqah Hazman Pelajar Ijazah Sarjana Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
  • Bahiyah Ahmad Pensyarah Kanan, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
  • Norhidayah Pauzi Pensyarah Kanan, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.985

Abstract

Permasalahan utama bagi kajian ini adalah mengenai perbezaan pandangan fatwa antara Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan Mesyuarat Fatwa Negeri Perlis berkaitan hukum anak dara yang berkahwin lari tanpa mendapat keizinan wali nasab. Objektif kajian adalah untuk menilai justifikasi pandangan fatwa yang diputuskan oleh Negeri Perlis bagi pasangan yang sengaja lari daripada wali untuk diakadnikah berwalikan wali hakim di Selatan Thailand. Metodologi yang telah digunakan adalah metod kepustakaan termasuk penelitian kes-kes mahkamah yang direkodkan, penelitian ke atas kertas kerja fatwa negeri-negeri serta metode lapangan seperti temu bual secara bersemuka dengan beberapa informan seperti hakim, mufti, penggubal undang-undang dan sarjana negara. Hasil kajian mendapati bahawa fatwa kawin lari Negeri Perlis yang dikeluarkan dalam aspek anak dara yang masih mempunyai wali nasab yang sengaja melarikan diri untuk berkahwin adalah tidak sah lebih menepati kehendak syarak seperti mana yang telah dibincangkan oleh fuqaha. Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak berautoriti seperti para hakim, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Majlis Agama Negeri-Negeri dan Institusi-Institusi Fatwa dalam menilai semula keputusan pasangan yang kahwin lari di negara ini.

Kata Kunci: Kahwin lari, fatwa, dua marhalah, wali ghaib, wali enggan.

Abstract                       

The main concern of this article is about the differences of fatwas between Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan and Mesyuarat Fatwa Negeri Perlis regarding the virgin who eloped to Southern Thailand for married without the consent of the authorized family guardian. The objective of this research is to assess the fatwa of Perlis on the marriage of couples who eloped to Southern Thailand for married. This research employed a qualitative approached through content analysis of the fatwa paper works and recorded shariah court cases. The interviews were also conducted with muftis, judges, lawmakers and scholars. The finding revealed that the fatwa of Perlis which stated the virgin woman in Malaysia who eloped to Southern Thailand without the consent of the authorized family guardian is invalid meets the Shariah requirements as discussed by Fuqaha. The result of the study is hoped to be useful to the authorized organizations such as JAKIM, syariah judges, Islamic religious council and fatwa institutions for further improvement hence to reevaluate existing fatwa and legal provisions pertaining to the elopement issues in Malaysia.

Keywords: Elopement, fatwa, guardian consent, two marhalah, guardian transfer

 

References

Kitab dan Buku

Abdul Walid Abu Hassan, Hak-Hak Wanita Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Selangor: Universiti Islam Malaysia, 2016.

al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-arba’ah. Jilid ke-4. al-Qahirah: al-Maktabah al Tawfiqiyyah, 2008.

al-Kasani, Bada’I al-Sana’I, Jilid ke-3.

al-Nawawi, Rawdat al-Talibin. al-Qahirah: al-Maktab al-Islami, 1966.

al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

al-Shirbini, Mughni al-Muhtaj: ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Jilid ke-5. al-Qaherah: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958.

Ibn ‘Abidin, Hashiyat Radd al-Mukhtar‘ala al-durr al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibn Qudamah, al-Mughni. Jilid ke-9. Misr: Maktabat al-Qahirah, 1970.

Muhammad Bashir al-Shaqfah, al-Fiqh al-maliki fi thawbihi al-jadid. Jilid ke-3. Dimashq: Dar al-Qalam, 2007.

Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid, Sunan Abi Dawud. Kitab al-Nikah. Bab fi al-Wali. No.hadith 2083. al-Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadithah.

Shaykh Nizam al-Din wa jama’ah min ‘ulama al-hind al-‘alam, Fatwa al-hindiyah fi madhab al-Imam al-‘azam Abi Hanifah al-Nu’man. Jilid ke-1. Beirut: Dar al-‘Ilmiyyah, 2000.

Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa-adillatuhu. Jilid ke-7. Dimashq: Dar al-Fikr, 2007.

Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 1994.

Kertas Kerja Fatwa

Kertas Kerja Jawatankuasa Mesyuarat Fatwa Negeri Perlis JFNPs/1/39/2019.

Kertas Kerja Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan JKF. BIL.7/52/2002.

Temu bual

YAA Dato’ Abdul Walid bin Abu Hassan, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persektuan, JKSM.

Prof Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Ab. Majid. Felo Penyelidikan, Universiti Malaya.

Dato’ Seri Dr. Hj. Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan.

Kes mahkamah

Kes Mal No: 14004-010-085-2017 (Anuar bin Biden dan Rohayah binti Alias, Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan).

Kes Mal No: 10001-010-1295-2015 (Titien Juwina bt Abdul Rahman dan Faizal bin Yaakob, Mahkamah Rendah Syariah Selangor).

Laman sesawang

Siti Shamsiah Mohd Sofi, “Sah kahwin lari guna wali hakim?,” laman sesawang Utusan Online, dikemaskini 25 Ogos 2008, dicapai 8 November 2017, http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0425&sec=Rencana&pg=re_01.htm

http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/State_Enact_Upd.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/93fccb9e6e24451448257115000d69eb?OpenDocument,

Sharifah Hazirah Al-Jeffrey, “Makin Ramai Nikah Di Thailand”, laman sesawang Sinar Online, dikemaskini 13 Oktober 2015, dicapai 12 Februari 2018, http://www.sinarharian.com.my/edisi/pahang/makin-ramai-nikah-di-thailand-1.439756.

Bernama, Astro Awani, http://www.astroawani.com/berita-malaysia/ejen-nikah-dedah-dua-alasan-utama-kahwin-di-thailand-200138, 4 Mac 2019, dicapai 20 Januari 2020.

Program Wacana Perkahwinan Rentas Sempadan, Website Rasmi JAKIM, 14 Ogos 2018, http://www.islam.gov.my/berita-semasa/34-bahagian-keluarga-sosial-komuniti/1656-program-wacana-perkahwinan-rentas-sempadan

Downloads

Published

2020-11-04

Versions

How to Cite

Hazman, A. ., Ahmad, B. ., & Pauzi, N. . (2020). Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis (An Elopement Marriage of the Virgin Who Still Has Famliy Guardian: An Analysis of the Fatwa in Perlis). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 268–290. https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.985