‘Ulama’ Tiga Serangkai’ and Their Contribution towards Reviving Islamic Education in the Early Post-Colonial Indonesia (Sumbangan Ulama’ Tiga Serangkai dalam Menghidupkan Semula Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Pasca-Kolonial)

Authors

  • Nadzrah Ahmad Associate Professor, Dept. of Qur’ān and Sunnah Studies, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia.

DOI:

https://doi.org/10.31436/jia.v18i2.1055

Abstract

Ulama’ Tiga Serangkai of North Sumatera was a name coined for three distinguished scholars of the Malay World for their many contributions in the area of Islamic Studies. Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas and Abdul Rahim Haitami received the title of Ulama’ Tiga Serangkai for their collective work of Tafsīr al-Qurān al-Karīm. They envisioned towards reviving Islamic understanding among the Malays of post-colonial era. Apart from the Qur’ānic commentary, these three figures offered their Malay Muslim readers a collection of knowledge on Islam in Malay language. Their writings were on faith (īmān), practices (ʿibādah), theology (tawḥīd) as well as on reformation and modernisation. This paper attempts to highlight works done by the Ulama’ Tiga Serangkai and examine their nature of contribution towards reviving Islamic knowledge and education among the Muslims of the era. The finding shows that the three had numerous contributions in terms of published and written works in the area of Islamic studies. Among the three, Abdul Halim Hasan was known to have significantly contributed in restructuring Islamic schools and education in the attempt to prevent unwelcomed interventions from the colonial authority.

Keywords: Ulama’ Tiga Serangkai, Contributions towards Islamic Education, Dutch Policy towards Education, Islamic Reformism.                                                                                                          

Abstrak

Ulama’ Tiga Serangkai adalah gelaran bagi tiga tokoh terkemuka dari Sumatera Utara atas sumbangan mereka dalam bidang Pendidikan Islam. Abdul Halim Hasan, Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami mendapat gelaran ini untuk karya kolektif mereka iaitu Tafsir al-Qur’an al-Karim. Aspirasi mereka adalah menghidupkan kembali kefahaman Islam di kalangan orang-orang Melayu pada era pasca-penjajahan. Selain daripada tafsiran Al-Qur'an, ketiga-tiga tokoh ini juga mengenengahkan koleksi pengetahuan Islam dalam bahasa Melayu kepada pembaca rantau ini. Tulisan-tulisan mereka berkisar tentang isu iman, ibadah, teologi (tawhid) serta isu reformasi dan modenisasi. Artikel ini memberi tumpuan kepada karya-karya hasil Ulama’ Tiga Serangkai dan mengkaji nilai sumbangan mereka dalam menghidupkan kembali pengetahuan dan pendidikan Islam di kalangan umat Islam pada zaman itu. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa ketiga tokoh ini menghasilkan sumbangan yang tinggi nilainya dari segi karya terbitan dan tulisan dalam bidang pendidikan Islam. Di antara ketiga mereka, Abdul Halim Hasan merupakan tokoh yang banyak memberikan sumbangan besar dalam menyusun semula sekolah dan pendidikan Islam dalam usaha membendung campur tangan pihak berkuasa penjajah.

Kata Kunci: Ulama’ Tiga Serangkai, Sumbangan terhadap Pendidikan Islam, Polisi Kerajaan Belanda terhadap Pendidikan Islam, Reformasi Islam.

References

Abbas, Mhd. Asaad Zainal Arifin. Riwayat Hidup Almarhum H. Zainal Arifin ‘Abbas” In Memorium Bersama Alm, Zainal Arifin Abbas. Edited by H.M. Hasballah Thaib. Medan: Perdana Publishing, 2011.

Abdullah, Wan Mohd. Shaghir. “Muhammad Nur – Kadi Kerajaan Langkat.” Accessed September 20, 2007. http://ulama-nusantara.blogspot.com/2006/11/haji-muhammad-nur-kadi-kerajaan-langkat_12.html.

Abdullah, Wan Mohd. Shaghir. “Syeikh Hassan Mashum – Mufti Kera-jaan Langkat.” Accessed January 23, 2010. http://ulama-nusantara.blogspot.com/2006/11/syeikh-hasan-mashum-muftikerajaan.html.

Abdul Rahman, Mohd Nizho, and Solahuddin Bin Ismail. “Impak Kolonialisme Ke Atas Sistem Pendidikan Di Malaysia Satu Tinjauan Dari Perspektif Perubahan Sosialisasi Masyarakat.” In Seminar Dasar Malaysia Peringkat Antarabangsa, 1–12. Kota Kinabalu, 2009.

Affandi, Rahimin, Abd Rahim, Abdul Jalal, Ab Halim Ismail, Huzaimah Ismail, Nor Adina, Abd Kadir, Muhammad Ikhlas Rosele, and Nur Kamilah Kamaruddin. “Ilmu Kolonial Dan Impaknya Pada Pengajian Islam.” ’Ulwan 1 (2017): 97–124.

Ahmad, Nadzrah. “Abdul Halim Hasan and His Methodological Approach in Tafsir Al-Quran Al-Karim (Abdul Halim Hasan Dan Metodologinya Dalam Tafsir Al-Quran Al-Karim).” Journal of Islam in Asia 14, no.2 (2017): 376–96. doi:10.31436/jia.v14i2.619.

Al-Hamidy, Abdul Qadir Umar. Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm li ʿAbd al-Ḥalīm Ḥassan wa Akharayn: Dirāsah Manhajiyyah wa Taʿrīban li al-Juz’i al-Awwal Minhu, Ph.D dissertation submitted to al-Azhar University, Cairo, 2006.

AminullahElhady. “Islamic Reform Movement in Indonesia : Role of Muhammadiyah in Social Empowerment.” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7, no.8 (2017): 340–50. doi:10.6007/IJARBSS/v7-i8/3234.

Benda, Harry Jindrich. The Crescent and the Rising Sun : Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945. The Hague: W. van Hoeve, 1958.

Dahlan, Zaini. “Syeikh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual Di Sumatera Timur Awal Abad XX.” Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies 2, no.1 (2018): 128–55. doi:10.30821/jcims.v2i1.1738.

Duriana. “Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan.” Dialektika 9 (2015): 57–70.

Effendi. “Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah(Studi Pemikiran Snouck Hurgronye).” Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 8, Jan-Jun (2012): 91–112.

Gazalba, Sidi. “Konflik Penyesuaian Antara Adat, Agama Dan Pengaruh Barat,” n.d.

HAMKA. Kenang-Kenangan Hidup. Gema Insani, 2020.

Hasnida. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu).” Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 16, no.2 (2017): 237–56.

Hasyim, Umar. Muhammadiyah Jalan Lurus Dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi Dan Pendidikan: Kritik Dan Terapinya. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Hooker, M. B. Adat Law in Modern Indonesia. Kuala Lumpur: East Asian Historical Monograph, Oxford University Press, 1978.

Iqbal, Muhammad. “Politik Hukum Hindia Belanda Dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” Ahkam XII, no.2 (2012).

Jamil, M., and Ja’far. “Pemimpin Perempuan Dan Non-Muslim Perspektif Ulama’ Tiga Serangkai.” Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam 8, no.1 (2018). https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.1.31-54.

Latifah, Siti Nur. “Kebijakan Politik Islam Hindia-Belanda: Ordonansi Perkawinan Di Jawa-Madura Tahun 1929-1931.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Nasir, Badlihisham Mohd. “Islam Dan Dakwah Dalam Zaman Kebangkitan Awal Islam Dan Era Penjajahan Barat Di Tanah Melayu.” Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies 34 (2012): 5–12.

Noer, Deliar. The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942. Singapore: Oxford University Press, 1973.

Rais, Zaim. Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists Responses to the Modernists Movement. Jakarta: Logos, 2001.

Ricklefs, M. C. A History of Modern Indonesia¬¬¬¬¬ since c.1300. London: Palgrave, 1993.

Siddik, Dja’far. “Dinamika Organisasi Muhammadiyah Di Sumatera Utara.” Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies 1, no.1 (2017): 1–40. doi:10.30821/jcims.v1i1.322.

Suminto, H. Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1985.

Majelis Ulama Sumatera Utara. Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka Di Sumatera Utara. Sumatera Utara, 1983.

Wati, Salmi and Suriani, Suriani. Pesantren: The Origins And Institutional Growth. In: BICED 2019, 17-18 October 2019, Bukititinggi, West Sumatera, Indonesia.

Winstar, Yelia Nathassa. “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 37, no.2 (2007).

Yakub, H. M. “Sejarah Sosial Intelektual Islam Zainal Arifin Abbas (1912-1979 M) Perspektif Sosio-Kultural.” Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan 22, no.1 (2018): 85–106. https://doi.org/10.15408/dakwah.v22i1.12048.

Zakariya, Hafiz. “Islamic Reform in Malaya: The Contribution of Sheikh Tahir Jalaluddin.” Intellectual Discourse 13, no.1 (2005): 49–72.

Downloads

Published

2021-10-24

How to Cite

Ahmad, N. . (2021). ‘Ulama’ Tiga Serangkai’ and Their Contribution towards Reviving Islamic Education in the Early Post-Colonial Indonesia (Sumbangan Ulama’ Tiga Serangkai dalam Menghidupkan Semula Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Pasca-Kolonial). Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 18(2), 122–143. https://doi.org/10.31436/jia.v18i2.1055