The Shariah’s Maqasid of Fiqh Rulings Related to Married Women

  • Sana Bensayah
  • Bouhedda Ghalia

Abstract

The current study embarked on highlighting and summarizing the most important jurisprudential provisions regarding women (wives) within the family and the statement of her intentions. The emphasis on the care of Islam and its attachment to women through guarantees and clarifying the measures that surrounded them when granting rights and legislation of jurisprudence in the family, In this study, the researcher adopted a scientific approach, which is mostly an inductive analytical method, Furthermore, the inductive approach was employed to extrapolate the scientific implications associated with women's jurisprudence and related to family, The analytical approach has been adopted in this study for the jurisprudence branches (analytical study) and discussed to further determine the purposes of Islamic legitimacy, It is decided in the results of the research that the role of women within the family is the preservation of the purposes of the family, thus the preservation  Maqasid of shariah as due to being the incubator of the reproduction. Also having the knowledge of the purposes of the provisions of the Fiqh that related to women within the family will keep the family maintained and will protect it from the evils.

Downloads

Download data is not yet available.

References

• AbË ‘Abdul RaÍmÉn AÍmad bin Shu‘aÊb bin ‘AlÊ al-NasÉ’Ê. (1986). Sunnan al-Nasāʾī. Taḥqīq: ʿAbdul Fatāḥ ʾAbū Ghudah. (2st edn). ×alb: Maktabu al-Maṭbūʿāt al-Islāmiyyah.
• ʿAfīfī Moḥammad al-Øādiq. (1981). Al-Majtamʿ al-Islāmī wa Bināʾu al-ʾUsrah. Al-Qāhirah: Maktabatu al-Ónjalū al-Miṣriyyah.
• Al-ʿAjlūnī, Ismāʿīl bin Moḥammad. (1351). Kashfu al-Khafāʾ wa Muzīlu al-Ilbās. (1st edn). Al-Qāhirah: Maktabatu al-Qudsī.
• Al-ʿAk, Khālid ʿAbdul RaḥmÉn. ʾÓdābu al-×ayātu al-Zawjiyyah fī Dhawʾi al-Kitāb wa Sunnah. (6st edn). BaÊrËt: DÉru al-Ma‘rifah.
• Al-ʿArabī, Moḥammad bin ʿabdullÉh bin Moḥammad. (2003). Óḥkāmu al-Qurān. Taḥqīq: Moḥammad ʿAbdul Qādir ʿAṭā. (3st edn). DÉru al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
• Al-BashÊr al-IbrÉhÊmÊ, Moḥammad. (D.T.). ʿUyūnu al-Baṣāʾir. Al-Jazāʾir: al-sharikatu al-Waṭniyyah lil-Nashar wa alt-Tawzīʿ.
• Al-Buḳhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl. (1407). Øaḥīḥu al-Buḳhārī. Taḥqīq: Muṣṭfā al-Baghā. (3st edn). Dimashq: Dāru abnu Kaṯhīr.
• Al-Dihlawī, Shāh Walīyullah. (1417). ×ujatu Allahi al-Bālighah. Taḥqīq: Maḥmūd al-×albī. (1st edn). BaÊrËt: DÉru al-Ma‘rifah.
• Al-Humām, Kamālu al-DÊn. Fatḥu al-Qadīr. BaÊrËt: DÉru al-Fikar.
• Al-Jaṣṣāṣ, Óḥmad bin ʿAlī al-Rāzī. (1405). Óḥkāmu al-Qurʾān. TaÍqÊq: Moḥammad al-Øādiq. (1st edn). BaÊrËt: DÉru IÍyÉ’ al-TurÉth al-‘ArabÊ.
• Al-Khan Muṣṭfā, al-Bughā Muṣṭfā. (1992). Al-Fiqhu al-Manhajī ʿalā MaÌhabi al-Imām al-Shāfiʿī. (4st edn). Dimashq: DÉru al-Qalam.
• Al-Qādhī ʿAbdul Wahāb. (1401). Al-Maʿūnah ʿalā Maḏāhib ʿÓlamu al-Madīnah. Taḥqīq: ×amīsh ʿAbdul ×aq. (3st edn). Makkatu al-Mukaramah: al-Maktabatu al-Tujāriyyah.
• Al-Qaradhāwī, YËwuf. (2001). FatāwÉ Maʿāṣrah. (1st edn). al-Kuwaīt: Dāru al-Qalam.
• Al-SarakhsÊ, Shamsu al-DÊn AbË Bakar Muhammad bin abÊ Sahal. (1406). Al-Mabsūṭ. BaÊrËt: DÉru al-Ma‘rifah lil-Ùibāʿah wa al-Nashar.
• Al-Shāfiʿī, jābir ʿAbdul Hādī Sālim. (2007). Óḥkāmu al-ÒUsrati al-Khāṣah bi al-Zawāj fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn wa al-Qadhāʾ. Al-ʾIskandariyyah: Dāru al-jāmiʿah.
• Al-Ùālaqānī, Ismāʿīl bin ʿIbād. (1994). Al-Muḥīṭ fī al-Lughah. Taḥqīq: Ól Yāsīn Moḥammad ×assan. (1st edn). BaÊrËt: Ólamu al-Kutub.
• Al-Yawubī, Moḥammad. (1418). Maqāṣdu al-Sharīʿah al-Islāmiyyah wa ʿAlāqatuhā bi al-Ódilah al-Sharʿiyyah. (1st edn). al-Riyādh: Dāru al-Hijrah.
• Al-Zaīlaʿī, ʿUthmān bin ‘Alī. (1313). TabyÊnu al-×aqÉÒiq SharÍu Kanzu al-DaqÉÒq. (1st edn). Al-QÉhirah: al-MaÏbaÑah al-KubrÉ al-ÓmÊriyyah.
• Al-Zaynab al-ʿUlwānī. (2013). alʾUsratu fī Maqāṣidi al-Sharīʿah Qirāʾatun fī Qaḍhāyā al-Zawāj wa al-Ùalāq fī Ómirīkā. (1st edn). Farījīnā: al-Maʿhad al-Ólamī lil-Fikri al-IslÉmÊ.
• Al-Zuḥaīlī Wahbah. (1418). Al-Fiqhu al-Islāmī wa Ódillatuhu. (4st edn). Dimashq: DÉru al-Fikar.
• Ar-Raysūnī, Aḥmad. (1992). NaÐriyyatu al-Maqāṣid ʿinda al-Imām al-Shāṭbī. (1st edn). Hayrandan: al-Maʿhad al-Ólamī lil-Fikri al-IslÉmÊ.
• ʿAtīn Moḥammad bin ʿUmar. (1989). ×uqūqu al-Marʾati fī al-Zawāj. (1st edn). Al-Qāhirah: Dāru al-Iʿtiṣām.
• ʿAṭiyah Jamālu al-Dīn. (2001) Naḥūu Tafʿīli Maqāṣdi al-Sharīʿah. (1st edn). ʿUmān, Dimashq: DÉru al-Fikar, al-Maʿhad al-ÑÓlamī lil-Fikari al-Islāmī.
• ×aÊdar ʿAlī ḳhuwājah. (2003). Durar al-×ukkām Sharḥu Majalatu al-Óḥkām. (2st edn). BaÊrËt: Dāru ʿÓlamu al-Kutub.
• Ibnu ×abbān, Moḥammad bin Óḥmad bin ×abbān bin MuʿāÌ. (1952). Øaḥīḥ ibnu ×abbān. Taḥqīq: Óḥmad ShÉkir. DÉru al-Ma‘Érif.
• Ibnu ×azam, ʿAlī bin Óḥmad. (1998). Al-Muḥalā. Taḥqīq: Óḥmad Moḥammad Shākī. (1st edn). BaÊrūt: DÉru IÍyÉ’ al-TurÉth al-‘ArabÊ.
• Ibnu FÉris, Óḥmad. (2009). Maʿjamu Maqāyīs al-Lughah. Taḥqīq: ʿÓmir Óḥmad ×aydar, Rājʿahu: ʿAbdul Munʿim Khalīl Ibrāhīm. (2st edn). BaÊrËt: DÉru al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
• Ibnu Mājah, Moḥammad bin Yazīd. (1952). Sunnan ibnu Mājah. Taḥqīq: Muhammad FËÉd ‘Abdul BÉqÊ. Al-Qāhirah: Maṭbʿah ʿIsā al-Bābī al-×albī wa Ówlāduhu.
• Ibnu ManÐËr, JamÉlu al-DÊn Muhammad bin MukrÊm. (1999). Lisānu al-ʿArab. (1st edn). BaÊrËt: DÉru IÍyÉ’ al-TurÉth al-‘ArabÊ.
• Ibnu NujaÊm, ZaÊnu al-DÊn bin IbrÉhÊm. (1992). Al-Baḥru al-Rāʾiq Sharḥu Kanzu al-Daqāʾiq. BaÊrËt: DÉru al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
• Ibnu ʿÓshūr, Moḥammad al-Ùāhir. (1984). Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. Tunis: al-Dāru al-Tunisiyyah lil-Nashar.
• Ibnu ʿÓshūr, Moḥammad al-Ùāhir. (2004). Maqāṣidu al-Sharīʿah al-IslÉmÊ. Taḥqīq: Moḥammad al-×abīb bin Khawjah. (1st edn). Qaṭar: Wazāratu al-Ówqāf wa al-Shuʾūn al-Islāmiyyah.
• Ibnu rushd, Moḥammad bin Óḥmad Óbū al-Walīd. (2004). Al-Muqaddmāt. Al-Qāhirah: DÉru al-×adīṯh.
• ʿIzat Habah Raʾūf. (1995). Al-Marʾa wa al-ʿAmalu al-Siyāsī Ruʾyah al-IslÉmÊ. (1st edn) Hayrandan: al-Maʿhad al-ÑÓlamī lil-Fikari al-Islāmī.
• Maḥmūd ʿAlī. (1411). Al-Marʾatu al-Muslimah wa Fiqhu al-Daʿwa ʾilā Allahi. Al-Manṣūrah: Dāru al-Wafāʾ.
• MaÍmūd Bilāl Mihrān. (1996). Óḥkāmu al-ʾUsrah fī al-Fiqhi al-Islāmī, maʿa Bayāni mā ÓḳhaÌa bihi al-Qānūn wa mā Yajrī ʿalaīhi ʿAmalu al-Qadhāʾ fī Miṣar. (1st edn). al-Qāhirah: Dāru al-Thaqāfah al-ʿArabiyah.
• Majmaʿu al-Lughati al-ʿArabiyyah. Al-Muʿjam al-Wasīṭ. (3 st edn). Miṣar: Dāru al-Daʿwah.
• Moḥammad ʿAqalah, Moḥammad al-Hazāyimah, Muṣṭfā Najīb. )1990). Dirāsāt fī NiÐāmi al-ʾUsrati fī al-Islām. (3st edn). ʿUmān: Maktabatu al-Risālah al-×adīṯhah.
• Moḥammad Ismāʿīl al-Miqdam. (2006). ʿAwdatu al-×ijāb. Dāru Ùaiybah lil-Nashar wa al-Tawzīʿ.
• Moḥammad Kamālu al-DÊn Imām. (1996). Al-Zawāj wa al-Ùalāq fī al-Fiqhi al-Islāmī. (1st edn). Labnān: al-Muʾsasatu al-Jāmiʿiyyah lil-Dirāsāt.
• Óbū al-Mujid Laylā Ibrāhīm. (2007). Al-Marʾatu bayna al-Yahūdiyyah wa al-Islām. (1st edn). al-Qāhirah: al-Dāru al-Thaqāfiyyah.
• Óbū Zahrah, Moḥammad. (1957). Al-Óḥwāl al-Shaḳhṣiyyah. (3st edn). Dāru al-Fikar al-ʿArabī.
• ÓÍmad Ghundūr. (2001). Al-ʾAÍwāl al-ShaḳhÎiyyah fÊ al-Tashrīʿ al-Islāmī. (1st edn). D.N: Maktabatu al-FalāÍ.
• Qaʿdān Óḥmad Maḥmūd. (2014). Maqāṣidu al-Sharīʿah wa ʿAlāqatuhā bi Óḥkāmi Fiqhi al-ʾUsrah. (1st edn). al-ʾUrdun: Dāru al-Nafāʾis.
• Sayid Quṭb. (1412). Fī Úilāli al-Qurān. (17st edn). BaÊrËt: Dāru al-Sharūq.
• Sulaīmān bin Moḥammad al-Luhaīmīd. IqāÐu al-Ifhām Sharḥu ʿUmdatu al-Óḥkām. Al-Saʿūdiyyah Rafḥāʾ: Maktabatu al-Risālah.
• Talwit Jamīlah. (2015). Al-ʾUsratu fī al-Taṣawur al-Quʾānī. (1st edn). Al-Dāru al-BaÊḍhāʾ: Marakzu al-Darāsāti al-ʾUsariyyah wa al-Baḥṯhu fī al-Qiyyami wa al-Qānūn.
• Wazāratu al-Ówqāf wa al-Shuʾūn al-Islāmiyyah. (1427). Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah. (2st edn). al-Kuawīt: Wazāratu al-Ówqāf wa al-Shuʾūn al-Islāmiyyah.
Published
2019-06-15
How to Cite
Sana Bensayah, & Bouhedda Ghalia. (2019). The Shariah’s Maqasid of Fiqh Rulings Related to Married Women . Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS) E-ISSN: 2600-8394, 3(2), 69-90. Retrieved from https://journals.iium.edu.my/al-risalah/index.php/al-risalah/article/view/170