Ways to Address Contemporary Economic Corruption in the Light of Islamic Law

سبل معالجة الفساد الاقتصادي المعاصر في ضوء الشريعة الإسلامية

Authors

  • Hossam elDin elSayfi Assoc. Prof., Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, International Islamic University Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijfus.v4i2.199

Keywords:

Economic Corruption, Islamic Law, Reform Program, United Nations’ Program, Economic and Social Effects

Abstract

This research aims to address the economic corruption that has spread in our Islamic societies. This is considered as an attempt to highlight the Islamic vision of the phenomenon of economic corruption, focusing on the most important reasons that led this phenomenon to spread dangerously, with an indication of the economic and social effects of economic corruption in the societies. This research also indicates ways to combat corruption through the United Nations’ program and the international community. The research also refers to the reform program for the economy that limits the spread of economic corruption in Islamic societies. The researcher follows the descriptive and analytical methods in writing this research. It ends with the approach of Islam in addressing economic corruption.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

ʿAbd al-Karīm, Fatḥī Aḥmad. Wa al-ʿAsāl, Aḥmad Muḥammad. (1996) al-Niẓām al-Iqtiṣādī Fī al-Islām Mabādiʾuhu Wa ʾAhdāfuhu. al-Qāhirah: Maktabah Wahbah.

ʿAbd al-Salām, Riḍā. (2004) Makānah Miṣr Wa al-Duwal al-ʿArabiyah Fī al-Muʾashirāt al-ʿĀlamiyah. al-Qāhirah: Dār al-Islām Li al-Ṭibāʿah Wa al-Nashr.

Abū Shahbah, Muḥammad bin Muḥammad. (1409AH) Ḥulūl Li Mushkilah al-Ribā. al-Qāhirah: Maktabah al-Sunnah.

Abū Zayd, ʿAbd al-ʿAẓīm Jalāl. (2004) Fiqh al-Ribā Dirāsah Muqāranah Wa Shāmilah Li al-Taṭbīqāt al-Muʿāṣarah. Bayrūt: Maʾssasah Nāshirūn.

ʿAfar, Muḥammad ʿAbd al-Munʿim. (1987) Mushkilah al-Takhalluf Wa Iṭār al-Tanmiyah Wa al-Takāmul Bayna al-Islām Wa al-Fikr al-Iqtṣādī al-Muʿāṣir. al-Qāhirah: Maṭbūʿāt al-Ittiḥād al-Dawlī Li al-Bunūk al-Islāmiyah.

Al-ʿArabī, Muḥammad ʿAbd Allāh. (1960) Muḥāḍarah ʿAn al-Iqtiṣād al-Islāmī. Maṭbūʿāt al-Idārah al-ʿĀmmah Li al-Thaqāfah al-Islāmiyah Bi al-Azhar, al-Mawsim al-Thaqāfī al-Thānī Li al-Muḥāḍarāt al-ʿĀmmah.

Al-Bukhārī. Muḥammad bin Ismāʿīl. (2003) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Bayrūt: Dār al-Fikr.

Al-Ḥākim. (n.d) al-Mustadrak. Taḥqīq Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah.

Al-Ḥanafī, Ibn Mawdūd. (1986) al-Ikhtiyār Li Taʿlīl al-Mukhtār. Isṭanbūl: Dār Firās Li al-Nashr Wa al-Tawzīʿ.

Al-Jābirī, ʿAbd Allāh bin Ḥāsin. (2008) al-Fasād al-Iqtiṣādī Anwāʿuhu, Asbābuhu, Āthāruhy Wa ʿIlājuhu. Baḥth Manshūr Fī Shadharāt al-ʿArab. Jāmiʿah Um al-Qurā.

Al-Miṣrī, ʿAbd al-Samīʿ. (1990) Muqawwimāt al-Iqtiṣād al-Islāmī. al-Qāhirah: Maktabah Wahbah.

Al-Najjār, Yaḥyā Ghanī. (1982) Taḥlīl al-Barmajah al-Khaṭiyah Ka ʾUslūb Fī al-Takhṭīṭ al-Iqtiṣādī, Majallah Kulliyah al-Idārah Wa al-Iqtiṣād, Jāmiʿah Baghdād, al-ʿAdad 1, al-Sanah 3.

Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Farīd. (1999) Sunan Ibn Mājah. al-Riyāḍ: Dār al-Salām Li al-Nashr Wa al-Tawzīʿ.

Al-Raḥīlī, Ḥamūd bin Aḥmad bin Faraj. (2004) Manhaj al-Qurʾān al-Karīm Fī Daʿwah al-Mushrikīn Ilā al-Islām. ʿAmādah al-Baḥth al-ʿIlmī Bi al-Jāmiʿah al-Islāmiyah, al-Madīnah al-Munawwarah.

Al-Ṣābūnī, ʿAbd al-Raḥmān. (1980) al-Madkhal Li Dirāsah al-Tashrīʿ al-Islāmī. Dimashq: Maṭbaʿah al-Riyāḍ.

Al-Umam al-Muttaḥiddah. (2004) Ittifāqiyah al-Umam al-Muttaḥiddah Li Mukāfaḥah al-Fasad. New York. https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/united_nations_convention_against_corruption/uncac_arabic.pdf

Al-Zaylaʿī. (2000) al-Baḥr al-Rāʾīq Sharḥ Kanz al-Daqāʾīq. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah.

Anwar, Aḥmad. (2004) al-Āthār al-Ijtimāʿiyah Li al-ʿAwlamah al-Iqtiṣādiyah. al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah.

Barnāmij al-Umam al-Muttaḥiddah al-Inmāʾī. (1997). al-Fasād Wa al-Ḥukm al-Rashīd. Waraqah Munāqashah Raqam 3. New York. http://www.undp-aciac.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf

Bāwlū Māwrū. (1998). al-Fasād al-Asbāb Wa al-Natāʾij. Majallah al-Tamwīl Wa al-Tanmiyah.

Ibn Ḥanbal. Aḥmad. (n.d.) al-Musnad. Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī.

Ibn Rushd, Muḥammad bin Aḥmad. (1983) Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Islāmiyah.

Ibn Taymiyah. Aḥmad. (n.d.) al-Siyāsah al-Sharʿiyah. Miṣr: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.

Jāmiʿ, Muḥammad Nabīl. (2000) Ijtimāʿiyah al-Tanmiyah al-Iqtiṣādiyah Li Muwājahah al-ʿAwlamah. al-Qāhirah: Dār Gharīb.

Muʾnis, Ḥusayn. (1988) al-Ribā Wa Kharāb al-Dunyā. al-Qāhirah: al-Zahrāʾ Li al-ʿIlām al-ʿArabī.

Rāshid, Ayman. (2015) Ittifāqiyah al-Umam al-Muttaḥiddh Li Mukāfaḥah al-Fasād Wa Muqāranatuhā Bi al-Tashrīʿ al-Miṣrī. https://draminlotfyoffice.com/details/656

Robert Clichard. (1994) al-Sayṭarah ʿAlā al-Fasād. Tarjamah ʿAlī Ḥusayn Ḥajjāj. Dār al-Bashīr Li al-Nashr Wa al-Tawzīʿ, ʿAmmān.

Ṣahraj, Kūbandiyah. (1977) al-Irādah al-Siyāsiyah Fī Mukāfaḥah al-Fasād. Barnāmij al-Umam al-Muttaḥiddah al-Inmāʾī.

Ṣahraj, Kūbandiyah. (1998) al-Fasād Wa Mubādarah Taḥsīn al-Nazāhah Fī al-Buldān al-Nāmiyah. Barnāmij al-Umam al-Muttaḥiddah al-Inmāʾī. http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/266.pdf

Shaḥātah, Ḥusayn. (2008) al-Iqtiṣād al-Islāmī Bayna al-Fikr Wa al-Taṭbīq. al-Qāhirah: Dār al-Nashr.

Shaybūṭ Sulyamān Wa Sabkhāwī Muḥammad. (2011) Mukāfaḥah al-Fasād al-Iqtiṣādi Min Manẓūr Islāmī. Muʾtamar al-Jazāʾir Wilāyah Ghardāyah Maʿhad al-ʿUlūm al-Iqtiṣādiyah Wa al-Tijāriyah Wa al-Taysīr.

Zaydān, ʿAbd al-Karīm. (1990) al-Madkhal Li Dirāsah al-Sharīʿah al-Islāmiyah. Bayrūt: Muʾassasah al-Risālah.

Published

31-07-2020

How to Cite

elSayfi, H. elDin. (2020). Ways to Address Contemporary Economic Corruption in the Light of Islamic Law: سبل معالجة الفساد الاقتصادي المعاصر في ضوء الشريعة الإسلامية. International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 4(2), 24–40. https://doi.org/10.31436/ijfus.v4i2.199

Issue

Section

Arabic Articles