Interdiction of the Shameless Mufti in Juristic Tradition and Its Application in Contemporary Reality: A Juristic and Maqasadic Study

الحجر على المفتي الماجن في التراث الفقهي وتطبيقه في الواقع المعاصر: دراسة فقهية مقاصدية

Authors

  • Muhammad Nurunnabi Phd Student, Department of Fiqh & Usul al-Fiqh, International Islamic University Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijfus.v4i1.167

Keywords:

Interdiction, Shameless Mufti, Religious Verdict

Abstract

Issuance of religious verdict (fatwā) has been approved divinely and is also a Prophetic function. It is a heavy responsibility that requires total trustworthiness. Establishing this religious verdict should not be done except by qualified people. Despite that, in the recent decades, chaos has been occurring in giving religious verdicts all over the world, as this has become a global phenomenon. This is because most of those who have recently produced religious verdicts have not considered the eligibility or requirements needed before doing so. They proceed with this task in different forms, such as media channels, webs, posts and booklets, which has led to contradictions in fatwa, confusion and dispute among Muslims, coupled with the societal instability. Considering the danger of giving religious verdicts by unqualified people, the classical jurists issued a fatwa for interdiction of these unqualified people by preventing them from their action and cancelling their verdicts, in order to save the public from their danger. This situation has led to the appearance of a terminology known as “interdiction of the shameless mufti”. This study aims at defining the shameless mufti and describing the Shari`ah ruling and reason for his interdiction, who should interdict him and how this rule could be implemented in our contemporary life. This research adopts both the inductive and analytical approaches.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Abi Hatim Al-Rāzī. Abū Muḥammad ʿAbd Al-Raḥmān Bin Muḥammad Bin Idrīs Bin Al- Mundhir Al-Ḥanẓalī Al-Rāzī. 1419AH. Tafsir Al-Quran Al-'Adhim. Mecca, Dar Mustafa Al-Baz.

Al-Ansārī. Abu Yahya Sheikh Al-Islam Zakariyyā Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Zakariyya Al-Ansari. Asna Al Matalib Fi Sarhi Rayudu At Talib. Beirut, Darul Kitab Al Islami.

Al-Azhari. Tahzib Al-Luga. Abū Manşür Muhammad Bin. Ahmad Bin Al-Azhar Bin Talha Al-Azhari. 2001. Tahzib Al-Lughah. Beirut, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi.

Al-Babarti. Akmal Al-Din Muhammad Ibn Muhammad Bin Mahmud. Al-'Inayah Fi Sharh Al-Hidayah. Beirut, Darul Fikir.

Al-Bayhaqi. Abū Bakr Aḥmad Ibn Ḥusayn Ibn 'Alī Ibn Mūsa Al-Khosrojerdi. 1994. Sunan Al-Kubra. Mecca. Maktaba Dar Al-Baz.

Al-Bukhārī. Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā‘Īl Ibn Ibrāhīm Ibn Al-Mughīrah Ibn Bardizbah Al-Ju‘Fī.1987. Sahih Al - Bukhari‎. Beirut, Dar Ibn Kathir.

Al-Hajjawi. Sharaf Al-Din Abu-N Naja Musa B. Ahmad Al-Hajjawi Al-Maqdisi Al-Dimashqi Al-Salihi. N.D. Al-Iqna' Li Talibi-L Intifa'. Beirut, Dar Al-Marefah.

'Ali Haydar, Ali Haydar Efendi. Durar Al-Ḥukkām, Sharḥ Majallat Al-Aḥkām. Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.

Al-Jurjani. 'Ali Ibn Muhammad Al-Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani. 1983. Kitab Al-Ta'rifat. Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.

Al-Kāsānī. ʿAlāʾ Ad-Dīn Abū Bakr Ibn Masʿūd Al-Kāsānī‎. 1986. Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Shara'i. Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Khatib Al-Baghdadi. Abu Bakr Ahmad Ibn `Ali Ibn Thabit Ibn Ahmad Ibn Mahdi Al- Shafi`I. 1421AH. Al – Faqhi Wa Al-Mutafaqqiha. Saudi Arabia, Dar Ibn Al-Jauzi.

Al-Māwardi. Abū Al-Hasan 'Alī Ibn Muḥammad Ibn Habīb Al-Basri. Al-Ahkam Al-Sultania W'al-Wilayat Al-Diniyya. Cairo, Dar Al-Hadith.

Al-Muselli . Abdullah B. Mahmud B. Mawdud Al-Muselli Al-Hanafi. 1937. Al-Ikhtiyar Li Ta'lil Al-Mukhtar. Cairo, Matbat Al-Halabi.

Al-Muṭarrizī. Burhān Al-Dīn Abu ’L-Fatḥ (Abu ’L-Muẓaffar) Nāṣir B. Abi ’L-Makārim ʿAbd Al-Sayyid B. ʿAlī Al-K̲h̲wārazmī Al-Ḥanafī. 1979. Al - Mghrb Fi Trtib Al Ma'rb. Halab, Maktaba Usama Ibn Zayd.

Al-Qaradawi. Yusuf. 1988. Fatwa Baina Al-Indibat Wa Al-Tasayyub. Cairo, Dar As- Sahwah.

Al-Qarafi. Shihāb Al-Dīn Abu ’L-Abbās Aḥmad Ibn Abi ’L-ʿAlāʾ Idrīs Ibn ʿAbd Al-Raḥmān Ibn ʿAbd Allāh Ibn Yallīn Al-Ṣanhājī Al-Ṣaʿīdī Al-Bahfashīmī Al-Būshī Al-Bahnasī Al-Miṣrī Al-Mālikī. 1994. Al-Dhakhirah. Beirut, Dar Al Garb Al- Islami.

Al-Shatibi. Ibrahim Bin Mosa Bin Muhammad Al-Shatibi Al-Gharnati. 1997. Al-Muwafaqaat Fi Usool Al-Sharia. Saudi Arabia, Dar Al Ibn Al-Jauzi.

Al-Zabīdī. Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd Al-Razzāq Al-Husayni Al-Zabīdī, Abu’l Fayđ. Taj Al Arus Min Jawahir Al Qamus. Beirut, Darul Hidayah.

Al-Zaylaʻi. Jamaluddin ʻUthman Ibn ʻAli Al-Zaylaʻi. Tabayīn Al-Ḥaqāʼiq Kanz Al- Daqāʼiq. Bulaq, Al-Matbat Al- Amiriya.

An-Nasymi. Ajyil Jasim An-Nasmi. 2009. Al-Fatwa As-Sajjah Wa Khuturateha. M'tamar Al-Fatwa Wa Dawabetuha. Mecca.

Arif ʻAlī Arif. Al-Iftaa Baina Al-Indibat Wa Al-Infilat: Dirasah Usuliah Tah'liliha Fi-Dawi Al-Waqi' Al-Muasir. 2014. Journal Of Islamic And Human Advanced Research.

As-Sathri. Saad Bin Nasir Abu Habib. 2009. Tanjim Al-Fatwa: Aliyatihi Wa Ahkamihi.M'tamar Al-Fatwa Wa Dawabetuha. Mecca.

At- Thānvī. Muḥammad Aʻlá Ibn ʻAlī Al-Faruqi At-Tahānawī. Mawsu'at Kashaf Istilahat Al-Funun Wa-Al-'Ulum. 1996. Beirut, Maktaba Lubnan.

Ibn 'Aabideen Ash-Shaami. Sayyid Muhammad Ameen Ibn 'Umar Ibn 'Abdu-L-'Azeez 'Aabideen. 1992. Radd Al-Muhtar Ala Al-Dur Al-Mukhtar. Beirut, Darul Fikir.

Ibn Abbad.N.A. Abül Kasım İsmail Ibn Abbad Et Talakani. Al Muhit Fil Luga.

Ibn Al-Jawzī. ʿAbd Al-Raḥmān B. ʿAlī Bin Muḥammad Abu 'L-Faras̲h̲ Bin Al-Jawzī.2006. T'azim Al-Futya. Amman, Dar Al-Athariah.

Ibn Al-Qayyim. Shams Al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Al-Zurʿī L-Dimashqī aL-Ḥanbalī. 1423AH. I'laam Ul Muwaqqi'een 'An Rabb Il 'Aalameen. Saudi Arabia, Dar Ibn Al-Jawzi.

Ibn Al-Salah. Abū `Amr `Uthmān Ibn `Abd Al-Raḥmān Ṣalāḥ Al-Dīn Al-Kurdī Al-Shahrazūrī. 1986. Adab Al-Mufti Wa Al-Mustafti. Beirut, Alam Al Kutu.

Ibn Ḥajar Al-ʿAsqalānī. Shihāb Al-Dīn Abu ’L-Faḍl Aḥmad B. Nūr Al-Dīn ʿAlī Bin Muḥammad Bin Ḥajar Al-ʿAsqalānī. N.D. Fatḥ Al-Bārī Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Beirut, Dar Al-Marefah.

Ibn Hajar Al-Haytami. 1983. Shibab Al-Dīn Abū Al-ʿAbbās Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ʿAlī Ibn Hajar Al-Haytamī Al-Makkī Al-Ansārī. Tuhfatu'l Muhtaj Li Sharh Al-Minhaj. Egypt, Maktabat Al-Tijariyah Al-Kubra.

Ibn Ḥanbal. Abū ʿAbdullāh Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ash-Shaybānī. 2001. Musnad. Beirut, Muassasah Al-Risalah.

Ibn Manẓūr . Muhammad Ibn Mukarram Ibn `Alī Ibn Ahmad Ibn Manzūr Al-Ansārī Al-Ifrīqī Al-Misrī Al-Khazrajī Jamāl Al-Dīn Abū Al-Fadl. 1414AH.Lisān Al-ʿArab. Beirut, Dar Sader.

Ibn Nujaym Al-Miṣrī. Zayn Al-ʿAbidīn, Zayn Al-Dīn Ibn Ibrahīm Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Abī Bakr. Al-Bahr, Ar-Raiq, Sharh, Kanz, Ad-Daqaiq. Beirut, Dar Al Kitab Al Islami.

Ibn Sidah. Abū’l-Ḥasan ʻAlī Ibn Ismāʻīl Ibn Sīdah'l-Mursī. 1996. Al-Mukhaṣṣaṣ. Beirut, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi.

Ibn Taymiyyah. Taqī Ad-Dīn Abu 'L Abbās Ahmad Ibn 'Abd Al-Halīm Ibn 'Abd As-Salām Ibn Taymiya Al-Harrānī. 1995. Madinah Al-Munawwarah, Majma' Al-Mulk Fahad.

Ibn-Arafah. Mohammed Ibn Mohammed Ibn Arafa Al Warghammi. 1986. Tafsir Ibn Al-'Arafah. Tunisia, Markaj Al Buhuth Bil Kulliyah Az-Zaitunah.

'Illish. Muhammad Ibn Ahmed Ibn Muhammad 'Illish Al-Maleki. Fathul Ali Al Malik Fi Fatwa Ala Mazhab Imam Malik. Beirut, Dar Al Marefah.

Imam Al Haramayn, Dhia' Ul-Dīn 'Abd Al-Malik Ibn Yūsuf Al-Juwaynī Al-Shafi'ī. 2007. Nihaya Al-Matlab Fi Diraya Al-Madhhab. Beirut, Dar Al-Minhaj.

Shams Al Ayimmah. Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl Abu Bakr Al-Sarakhsi. 1993. Beirul, Dar Al Marefah.

Published

31-01-2020

How to Cite

Nurunnabi, M. (2020). Interdiction of the Shameless Mufti in Juristic Tradition and Its Application in Contemporary Reality: A Juristic and Maqasadic Study: الحجر على المفتي الماجن في التراث الفقهي وتطبيقه في الواقع المعاصر: دراسة فقهية مقاصدية. International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 4(1), 23–32. https://doi.org/10.31436/ijfus.v4i1.167

Issue

Section

Arabic Articles