Mechanisms for Funding Temporary Waqf and its Role for Social Development

آليات تمويل الوقف المؤقت ودورها في التنمية الاجتماعية

Authors

  • Ali Soleh Ali Alfakir Phd Student, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia
  • Abdullah Hussain Alnameh Researcher, Waqf and Social Development, Qatar
  • Hossam elDin ElSayfi Assoc. Prof., Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, International Islamic University Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.31436/ijfus.v3i2.152

Abstract

As temporary waqf has a positive role in serving the welfare of societies, especially those which took organized steps to benefit from it, this research aims to find the means and mechanisms of funding it. This will have a positive role in the development of society which has problems in finding mechanisms to finance the temporary endowment, and how to employ them for this development. The research will use practical experiences to identify these mechanisms. Also, in order to understand the role of temporary waqf for social development, the researchers will use the inductive method through reading books, articles, and classical and modern scholarly researches, and the analytical approach to discover the impact of temporary waqf on the various fields of society.

Keywords: Financing, Temporary Waqf, Social Development.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

'Athar Al-Waqf fī ’Injāz Al-tanmiyah Al-shāmilah. (1995). Shawqī Aḥmad Dunyā.Majallah Al-buhūth Al-fiqhiyyah Al-mu‘āṣir. ‘Adad 24, Sanah 6.

Anwā‘ Al-’rāḍī fī Al-qawānīn Al-‘uthmāniyyah: Shamāl ’Ifrīqiyah. (nd.). Nāṣir Sa‘īdūnī. Ḍimn Kitāb Al-’idārah Al-māliyyah fī Al-Islām. Oman: Al-majma‘Al-malakī li buhūth Al-haḍārah Al-islāmiyyah publication.

Iqtisādunā. (1408). Muḥammad Bāqir Al-ṣadr. Dār al-Ta‘āruf li al-Maṭbū‘āt. ṭ20.

Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. (1403). Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd al-Qurṭubī. Revised by: ‘Abd al-Ḥalīm Muḥammad ‘Abd al-Ḥalīm. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, ṭ2.

Tuḥfah al-’Ashrāf bi Ma‘rifah al-’Aṭrāf. (nd.). Yūsuf bin al-Zakiyy ‘Abd al-Raḥmān bin Yusūf al-Mizzī.

Al-Tamwīl al-Islāmī wa daor al-Qiṭā‘ al-Khāṣ. (1420). Fuād al-Sarṭāwī. Jordan: Dār al-Masīrah, ṭ1.

Ḥāshiyah al-Dasūqī ‘Alā al-Sharh al-Kabīr. (1417). Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Arafah al-Dasūqī. Takhrīj: Muḥammad ‘Abdullah Shāhīn. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ṭ1.

Ḥujjah Allah al-Bālighah. (nd.). Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥīm al-‘Umarī al-Dahlawī. Beirūt: Dār al-Ma‘rifah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr.

Al-Dāris fī Tārākh al-Madāris. (1410). ‘Abd al-Qādir bin Muḥammad al-Nu‘aemī al-Dimashqī. Arranged by: Ibrāhīm Shams al-Dīn. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ṭ1.

Radd al-Muhtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār. (1415). Muḥammad Amīn ibn ‘Ābidīn. Taḥqīq: ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd wa Ākhar. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ṭ1.

Sunan Abī Dāwud. Sulaymān bin al-Ash‘ath al-Sijistānī. Taḥqīq: Muḥyi al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. Beirūt: Al-Maktabah al-Aṣriyyah.

Sunan ibn Mājah. (nd.). Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī. Tahqīq: Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī. Dār al-Rayyān li al-Turāth.

Al-Sunan al-Kubrā. (nd.). Abū bakr Aḥmad bin al-Ḥusyn al-Bayhaqī. Beirūt: Dār al-Fikr.

Sunan al-Nasā’ī. (nd.). Aḥmad bin Shu‘ayb al-Nasā’ī. Dār al-Rayyān li al-Turāth.

Sharḥ al-Zarkazī ‘alā Mukhtaṣar al-Khiraqī. (1410). Muḥammad bin ‘Abdullah al-Zarkashī al-Miṣrī al-Hambalī. Taḥqqī: ‘Abdullah bin abd al-Raḥmān al-Jibrīn, ṭ1.

Al-Sharḥ al-Kabīr ma‘a Ḥāshiyah al-Dasūqī. (1417). Aḥmad bin Muḥammad al-‘Adawī al-Dirdīr. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, ṭ1.

Sharḥ Fatḥ al-Qadīr. (nd.). ‘Abd al-Wāḥid bin Hammām al-Ḥanafī. Beirūt: Dār al-Fikr, ṭ2.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. (1409). Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī. Taḥqīq: Muḥib al-Dīn al-Khaṭīb. Cairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth.

Ṣaḥīḥ Muslim. (nd.). Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysabūrī. Numbered by: Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī. Maṭba‘ah Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah. (1412). Yūsuf al-Qarḍāwī. Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, ṭ20.

Qirā’ah fī Fikr Mālik bin Nabiyy. (1410). Muḥammad al-‘Abdah. Majallah al-Bayān, ‘Adad 21.

Kashāf al-Qinā‘ ‘alā Matn al-’Iqnā‘. (1394). Mansūr bin Yūnus al-Bahūtī. Makkah: Maṭba‘ah al-Ḥukūmah bi Makkah.

Lisān al-‘Arab. (nd.). Ibn Manḍūr al-’Ifrīqī. Beirūt: Dār Ṣādir.

Al-Mabsūṭ. (1409). Shams al-Dīn al-Sarakhsī. Beirūt: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadha. (nd.). Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī. Dār al-Fikr.

Madkhal ’ilā ‘ilm al-’Iqtisād. (1989). Bassām Abū Khuḍaer wa akhārūn. Irbid: Dār al-Kandarī li al-Nashr wa al-Tawzī‘, ṭ1.

Madā Fa‘āliyyah al-Ḍamān al-Ijtimā‘ī fī al-Iqtiṣād. (1413). Biyalī ’Ibrāhīm. Majallah Jāmi‘ah al-’Imām Muḥammad bin Sa‘ūd al-’Islāmiyyah, ‘Adad 6.

Mu‘jam al-Muṣtalaḥāt al-Iqtiṣādiyyah fī lughah al-Fuqahā’. (1415). Nazīh Ḥammād. Al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, ṭ3.

’Infāq al-‘Afuww fī al-Islām baena al-Naḍariyyah wa al-Taṭbīq. (1993). Yūsuf ’Ibrhīm Yūsuf. Silsilah Kitāb al-’Ummah, Dār Akhbār al-Yawm.

Mu‘jam Lughah al-Fuqahā’. (1408). Muḥammad Rawās Qal‘ajī, wa ākhar. Beirūt: Dāa al-Nafā’is, ṭ2.

Al-Mughnī. (1412). ‘Abdullah bin Aḥmad bin Quddāmah al-Maqdisī. Taḥqīq: ‘Abdullah bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, wa ‘Abd al-Fattāh al-Hulw. Cairo: Hijr li al-Ṭibāa‘h wa al-Nashr, ṭ2.

Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah ’Alfāḍ al-Minhāj. (1377). Muḥammad bin Aḥmad al-Sharbīnī al-Khaṭīb. Ṭab‘ah Musṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Al-Muqaddimāt al-Mumahidāt. (1408). Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd al-Qurtubī. Taḥqīq: Muḥammad Ḥajjī. Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Mutaqā Sharḥ al-Muwaṭṭa’. (nd.). Sulaymān bin Khalaf bin Sa‘d al-Bājī. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, ṭ2.

Al-Minhāj. (1377). Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī. Ṭaba‘h Musṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Nayl al-’Awṭār min ’Aḥādīth Sayyid al-Akhyār Sharḥ Muntaqā al-Akhbār. (nd.). Muḥammad bin ‘Aliyy al-Shawkānī. Cairo: Dār al-Ḥadīth.

Published

01-12-2019

How to Cite

Soleh Ali Alfakir, A., Hussain Alnameh, A., & elDin ElSayfi, H. (2019). Mechanisms for Funding Temporary Waqf and its Role for Social Development: آليات تمويل الوقف المؤقت ودورها في التنمية الاجتماعية. International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 3(2), 21–30. https://doi.org/10.31436/ijfus.v3i2.152