[1]
A. . Arifatu Diniyya, R. F. F. Y. Fatah Yasin, and M. W. . Mahmud, “The Significance of Financial Literacy for Family Wealth Management: A Critical Study from Maqasid Perspective (Kepentingan Ilmu Kewangan dalam Pengurusan Harta Sesebuah Keluarga: Kajian Kritikal Mengikut Perdpektif Maqasid)”, JIA, vol. 17, no. 3, pp. 198–215, Nov. 2020.