Mahmad Robbi, A. A. . and Mahmud, M. W. . (2020) “MaqāṢid Al-‘Adl (Keadilan) Dalam Isu Tuntutan Harta Sepencarian di Malaysia (The Objective of Fairness (al-‘Adl) in The Matrimonial Property Conflict in Malaysia)”, Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 17(3), pp. 291–320. doi: 10.31436/jia.v17i3.986.