(1)
Arifatu Diniyya, A. .; Fatah Yasin, R. F. F. Y.; Mahmud, M. W. . The Significance of Financial Literacy for Family Wealth Management: A Critical Study from Maqasid Perspective (Kepentingan Ilmu Kewangan Dalam Pengurusan Harta Sesebuah Keluarga: Kajian Kritikal Mengikut Perdpektif Maqasid). JIA 2020, 17, 198-215.