The Impacts of Religious Identity on the Relationship between Workplace Stress and Inner Meaning Fulfillment among Non-Academic Staff in Malaysia (Impak Identiti Keagamaan keatas Perkaitan antara Tekanan Tempat Kerja dan Memenuhi Makna Dalaman dikalangan)

  • Abdul Latif Abdul Razak Assistant Professor, Department of Fundamental & Inter-Disciplinary Studies, KIRKHS, IIUM
  • Mohd Abbas Abdul Razak Assistant Professor, Department of Fundamental & Inter-Disciplinary Studies, KIRKHS, IIUM
  • Mutiu Salami Department of Psychology & Counseling, Faculty of Human Development, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Abstract

Modern-day working environment is often characterized with numerous and dynamic challenges for workers due to high expectation from the management, competition, and a host of other factors. This brings about the possibility of workers experiencing some emotional and psychological abyss (like stress, anxiety, and irritability) which calls for existential and psychological intervention in the workplace. Hence, this study examines the effects of religious identity on the relationship between workplace stress and inner meaning fulfillment (IMF). 148 non-academic staff from a public university in Peninsula Malaysia participated in the study. Data were collected with some quantitative set of questionnaires. Results reveal there is a significant negative correlation between workplace stress and IMF which means that workers with high inner meaning fulfillment experiences less stress at work. Also, it was found that workers with higher religiosity do experience inner meaning fulfillment. Implications from this study reveals the necessity of incorporating religiosity and existential constructs into any intervention approach for organizational and workers wellbeing. Suggestions and directions for future research were also discussed.  

Keywords: Religious identity, Workplace stress, Inner Meaning Fulfillment, Psychological Well-Being. 

Abstrak

Persekitaran kerja zaman moden sering dikaitkan dengan pelbagai cabaran dinamik yang sering dihadapi oleh pekerja kerana tekanan tinggi yang biasanya datang dari pihak pengurusan, persaingan dalam pasaran dan dari sejumlah faktor lain. Besar kemungkinan, hal keadaan ini boleh menyebabkan para pekerja mengalami beberapa jenis tekanan emosi dan psikologi yang tidak ada kesudahan (seperti stres, kebimbangan, dan kerengsaan) yang memerlukan intervensi eksistensial dan psikologi di tempat kerja. Oleh kerana itu, kajian ini telah mengkaji kesan identiti keagamaan terhadap hubungan di antara tekanan kerja dan kepuasan dalaman individu (IMF). Seramai 148 kakitangan bukan akademik dari sebuah universiti awam di Semenanjung Malaysia telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Data telah dikumpulkan dengan mengajukan beberapa set soal selidik kuantitatif. Hasil kajian ini telah menunjukkan bahawa terdapat korelasi negatif yang signifikan di antara tekanan kerja di tempat kerja dan IMF yang bermaksud bahawa pekerja yang menikmati kepuasan dalaman yang tinggi dalam dirinya kurang mengalami stres di tempat kerja. Selain daripada itu, kajian ini juga telah menunjukkan bahawa pekerja yang mempunyai pegangan agama yang kuat telah menikmati kepuasan dalaman yang lebih tinggi. Implikasi dari kajian ini juga mendedahkan bahawa perlu digabungkan keyakinan agama dan pembinaan eksistensial ke dalam sebarang pendekatan intervensi bagi kesejahteraan sesebuah organisasi dan pekerja. Kajian ini juga telah membentangkan cadangan dan halatuju kajian selanjutnya dalam bidang ini.

Kata Kunci: Identiti agama, tekanan tempat kerja, pemahaman makna dalaman, kesejahteraan psikologi.

Published
2018-10-12
How to Cite
Abdul Razak, A. L., Abdul Razak, M. A., & Salami, M. (2018). The Impacts of Religious Identity on the Relationship between Workplace Stress and Inner Meaning Fulfillment among Non-Academic Staff in Malaysia (Impak Identiti Keagamaan keatas Perkaitan antara Tekanan Tempat Kerja dan Memenuhi Makna Dalaman dikalangan). Journal of Islam in Asia <span style="font-Size: 0.6em">(E-ISSN: 2289-8077)</Span&gt;, 15(3), 401-419. https://doi.org/10.31436/jia.v15i3.711