[1]
A. O. Shuriye, “Ethical And Religious Analysis On Euthanasia”, IIUMEJ, vol. 12, no. 5, Jan. 2012.