Khasanov, Doston, Khalimjon Khujamatov, Bayram Fayzullaev, and Ernazar Reypnazarov. 2021. “WSN-BASED MONITORING SYSTEMS FOR THE SOLAR POWER STATIONS OF THE TELECOMMUNICATION DEVICES”. IIUM Engineering Journal 22 (2):98-118. https://doi.org/10.31436/iiumej.v22i2.1464.