(1)
Shuriye, A. O. Ethical And Religious Analysis On Euthanasia. IIUMEJ 2012, 12.