(1)
Khasanov, D.; Khujamatov, K.; Fayzullaev, B.; Reypnazarov, E. WSN-BASED MONITORING SYSTEMS FOR THE SOLAR POWER STATIONS OF THE TELECOMMUNICATION DEVICES. IIUMEJ 2021, 22, 98-118.