جميل هاشم, and سليمان إبراهيم. “التصوف في ماليزيا، تاريخه وانتشاره ومفاهيمه: (Sufism in Malaysia: Its History and Concepts)”. At-Tajdid - Intellectual Refereed Journal, vol. 7, no. 14, Sept. 2022, pp. 95-116, doi:10.31436/attajdid.v7i14.874.