جميل هاشم and سليمان إبراهيم (2022) “التصوف في ماليزيا، تاريخه وانتشاره ومفاهيمه: (Sufism in Malaysia: Its History and Concepts)”, At-Tajdid - Intellectual Refereed Journal, 7(14), pp. 95–116. doi: 10.31436/attajdid.v7i14.874.