(1)
Kataria, Punjabi University, India, G. R. Basavaraj Naikar, <i>The Folk Theatre of North Karnataka<i≫. AJELL 2013, 7, 211-213.